Monday, May 9, 2011

AKTA MAKANAN @ FOOD ACT 1983

Akta 281


AKTA MAKANAN 1983

Suatu Akta bagi melindungi orang ramai terhadap bahayanya disegi kesihatan dan penipuan pada penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan, dan mengenai perkara-perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya.

[ 1 hb Oktober 1985 ]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan pertujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen dan kuasan daripadanya, seperti berikut:

SUSUNAN SEKSYEN
BAHAGIAN I
PERMULAAN

Seksyen

1. Tajuk ringkas, pemakaian dan ula berkuat kuasa.

2. Tafsiran.

BAHAGIAN II

PENTADBIRAN DAN PENGUATKUASAAN

3. Perlantikan jurunalisis dan pegawai berkuasa.

3A. Makmal diluluskan.

4. Kuasa pegawai berkuasa.

5. Kuasa mengambil sampel.

6. Prosedur mengambil sampel.

7. Perakuan juruanalisis.

8. Kuasa meminta maklumat.

9. Kuasa Ketua Pengarah mendapatkan butir-butir mengenai ramuan makanan tertentu.

10. Pengarah boleh memerintahkan supaya premis makanan atau perkakas berada dalam keadaan bersih dan suci.

11. Penutupan premis tak suci.

12. Sabitan disiarkan dalam akhbar.

BAHAGIAN III

KESALAHAN DAN KETERANGAN

12A. Pengertian “pemunya hak pengilang atau pembungkus”.

13. Makanan yang mengandungi bahan yang memudaratkan kesalahan.

13A. Makanan yang tidak sesuai dimakan oleh manusia.

13B. Makanan yang diadukkan.

13C. Mengalihkan makanan dari premis makanan.

14. Larangan terhadap penjualan makanan yang bukan dari jenis, bahan atau kualiti yang diminta.

15. Perlabelan, dll., yang tidak menepati standard makanan.

16. Perlabelan yang palsu, dll.,

17. Iklan.

18. Kuasa mahkamah memerintah lesen dibatalkan dan makanan dilupuskan.

19. Pendakwaan.

20. Perakuan juruanalisis hendaklah menjadi keterangan prima facie.

21. Mahkamah boleh memerintah juruanalisis bebas membuat analisis.

22. Anggapan jualan, dsb.

23. Tidak menjadi pembelaan jika kesalahan dilakukan dengan tidak sengaja.

23A. Notis terlebih dahulu tentang keterangan pakar dalam mahkamah.

24. Penjualan, dll., oleh ajen atau pengkhidmat.

Seksyen

25. Anggapan menjual makanan untuk makanan manusia.

26. Tak menzahirkan maklumat.

27. Proses pengilangan dan rahsia perdagangan.

28. Tanggungan pengimpot, pengilang, pembungkus, dsb.

BAHAGIAN IV

PENGIMPORTAN, WARANTI DAN PEMBELAAN

29. Pengimportan.

30. Waranti.

31. Waranti bertulis menjadi pembelaan yang memadai.

32. Penalti kerana waranti palsu.

BAHAGIAN V

PERUNTUKAN PELBAGAI

32A. Pendakwaan.

33. Kuasa untuk mengkompaun.

33A. Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan.

33B. Perlindungan terhadap prosiding undang-undang.

33C. Tanggung rugi.

34. Kuasa membuat peraturan-peraturan.

35. Pemansuhan dan kecualian.

36. Pemakaian bagi tembakau, dsb.

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa.

Short Title, Application And Commencement

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Makanan 1983 dan terpakai di seluruh Malaysia.

(1) This Act may be cited as the Food Act 1983 and shall apply throughout Malaysia

(2) Akta ini hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta dan Menteri boleh menetapkan tarikh-tarikh yang berlainan bagi berkuatkuasa Akta ini bagi Negeri-Negeri ynag berlainan dalam Malaysia atau peruntukan-peruntukan yang berlainan dalam Akta ini.

(2) This Act shall come into force on such date as the Minister may by notification in the Gazette appoint and the Minister may appoint different dates for the coming into force of this Act for different States in Malaysia or for different provisions of this Act.

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Tafsiran.

Interpretation

2. Dalam Akta ini, melainkan jika konteknya menghendaki makna yang lain──

In this Act, unless the context otherwise requires -

“bahan sayuran” ertinya apa-apa pokok atau bahagian sesuatu pokok, dan meliputi akar, kulit ubi, rizom, daun, tangkai, jambak bunga, tunas, pucuk bunga, buah dan benih atau patinya;

“vegetable substance” means any plant or part of a plant, and includes the stem, root, bark, tuber, rhizome, leaf, stalk, inflorescence, bud, shoot, flowers, fruit and seed, or an extract thereof.

“binatang” meliputi apa-apa jua binatang berkaki empat atau burung sama ada peliharaan atau sebaliknya, ikan, haiwan reptilia atau serangga, kesemua atau sebahagiannya digunakan untuk makanan manusia.

"animal" includes any quadruped or bird either domesticated or otherwise, fish, reptile or insect; whole or part of which are used for human consumption

“bungkusan” meliputi apa-apa benda atau apa-apa cara yang makanan dikotak, ditutup, dimasukkan, diisi, diletakkan atau selainnya dipekkan dengan apa jua cara seluruhnya atau sebahagiannya atau meliputi apa-apa jua jenis bakul, baldi, dulang atau bekas bekas sama ada terbuka atau tertutup;

"package" includes anything in which or any means by which food is wholly or partly cased, covered, enclosed, contained, placed or otherwise packed in any way whatsoever and includes any basket, pail, tray or receptacle of any kind whether opened or closed;

“hasil tembakau” ertinya tembakau, rokok atau cerut atau apa-apa bentuk lain tembakau termasuklah apa-apa campuran yang mengandungi tembakau yang dimaksudkan bagi kegunaan manusia tetapi tidaklah termasuk apa-apa keluaran perubatan yang dibawah Akta Racun 1952 atau Peraturan-Peraturan Kawalan dadah dan Kosmetik 1984;

“tobacco product” means tobacco, cigarette or cigar or any other form of tobacco including any mixture containing tobacco which is designed for human consumption but excludes any medicinal product controlled under the Poisons Act 1952 or the Control of Drugs and Cosmetics Regulations, 1984;

“iklan” meliputi apa-apa gambaran dengan apa jua cara bagi maksud memajukan secara lansung atau secara tidak langsung penjualan atau lain-lain pelupusan akan apa jua makanan;

"advertisement" includes any representation by any means whatsoever for the purposes of promoting directly or indirectly the sale or other disposal of any food;

“import” ertinya membawa masuk atau menyebabkan dibawa masuk ke dalam Malaysia ikut darat, air atau udara bagi maksud jualan dari mana-mana tempat di luar Malaysia tetapi tidak meliputi membawa masuk ke dalam Malaysia akan apa-apa makanan yang dibuktikan adalah dimaksudkan untuk dibawa ke luar Malaysia dalam kenderaan, vesel atau pesawat udara itun juga yang membawa masuk makanan itu ke dalam Malaysia tanpa memindah kapal atau mendarat di mana-mana;

"import" means to bring or cause to be brought into Malaysia by land, water or air for the purpose of sale from any place outside Malaysia but does not include the bringing into Malaysia of any food which it is proved is intended to be taken out of Malaysia on the same vehicle, vessel, or aircraft on which such food was brought into Malaysia without any transhipment or landing;

“juruanalisis” ertinya seorang juruanalisi yang dilantik di bawah seksyen 3;

"analyst" means any analyst appointed under section 3;

“keraian” meliputi apa-apa perhimpunan sosial atau lain-lain corak perhimpunan, hiburan, pesta, pameran, pertunjukan, permainan, pertandingan, sukan atau ujian kemahiran;

"entertainment" includes any social or other form of gathering, amusement, festival, exhibition, performance, game, competition, sport or trial of skill;

“kesalahan boleh dikompaun” ertinya kesalahan di bawah Akta ini dan yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini sebagai kesalahan boleh kompaun;

Pindaan 2006

"compoundable offence" means an offence under this Act or any regulation made under this Act and prescribed to be a compoundable offence by regulations made under this Act;

“Ketua Pengarah” ertinya Ketua pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan;

"Director General" means the Director General of Health of the Ministry of Health;

“label” meliputi apa-apa tek, janama, tanda, benda bergambar atau lain-lain perkara perihalan, yang bertulis, bercetak, berstensil, bertanda, bercat, bercetak timbul atau dicap pada apa-apa makanan atau dilekatkan pada apa-apa makanan atau dimasukkan ke dalam makanan menjadi sebahagian daripada makanan atau disertakan dengan apa-apa makanan;

"label" includes any tag, brand, mark, pictorial or other descriptive matter, written, printed, stenciled, marked, painted, embossed or impressed on, or attached to or included in, belonging to, or accompanying any food;

“lak” meliputi penahanan secara pukal apa-apa makanan yang sampelnya telah diambil untuk analsis, sementara menanti keputusan analisis itu;

“seal” includes the detention in bulk of any food, a sample of which has been taken for analysis, pending the result of the analysis;

“makanan” meliputi setiap barang yang dikilang, dijual atau diberi gambaran untuk digunakan sebagai makanan atau minuman untuk kegunaan manusia atau yang masuk pada atau digunakan dalam campuran, penyediaan, pengawetan apa-apa makana atau minuman dan meliputi gula-gula, benda kunyahan dan apa-apa ramuan bagi makanan, minuman, gula-gula atau benda-benda kunyahan itu;

"food" includes every article manufactured, sold or represented for use as food or drink for human consumption or which enters into or is used in the composition, preparation, preservation, of any food or drink and includes confectionery, chewing substances and any ingredient of such food, drink, confectionery or chewing substances;

“makmal diluluskan” ertinya sesuatu makmal yang diluluskan oleh menteri di bawah seksyen 3A;

"approved laboratory" means any laboratory approved by the Minister under section 3A;

“menjual atau penjualan” merujuk semata-mata kepada penjualan untuk dimakan atau digunakan oleh manusia dan meliputi tukar barang dan tukar ganti, menawarkan atau cuba untuk menjual, menyebabkan atau membenarkan untuk dijual, mendedahkan bagi penjualan, menerima, menghantar, mengirim atau menghantar serah bagi jualan atau tukar ganti atau menurut penjualan atau tukar ganti itu, membekalkan apa-apa makanan apabila balasan akan diterima oleh pembekal bagi pembekalan itu sama ada secara khusus atau sebahagian daripada perkhidmatan yang dikontrakkan bagi penjualan, atau memiliki apa-apa makanan bagi penjualan atau tukar ganti, atau memiliki apa-apa makanan atau perkakas dengan mengetahui bahawa makanan atau perkakas itu mungkin akan dilupuskan bagi apa-apa balasan, dan termasuklah penjualan secara elektronik;

“sell or sale” refers only to sale for human consumption or use and include barter and exchange, offering or attempting to sell, causing or allowing to be sold, exposing for sale, receiving, sending, conveying or delivering for sale or exchange or in pursuance of such sale or exchange, supplying any food where consideration is to be received by the supplier for such supply either specifically or as part of a service contracted for sale, or having in possession any food for sale or exchange, or having in possession any food or appliance knowing that the food or appliance is likely to be sold or offered or displayed or exposed for sale or disposed of for any consideration, and includes electronic sale;

“pegawai berkuasa” ertinya mana-mana pegawai perubatan atau mana-mana penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Kementerian Kesihatan atau mana-mana pihak berkuasa tempatan, atau mana-mana orang berkelayakan yang sesuai, yang dilantik oleh Menteri menjadi seorang pegawi berkuasa di bawah seksyen 3;

"authorized officer" means any medical officer of health or any assistant environmental health officer of the Ministry of Health or of any local. authority, or any suitably qualified person, appointed by the Minister to be an authorized officer under section 3;

Pindaan 2006

“pemeriksaan doktor” meliputi pemeriksaan jasmani, mikrobiogikal, kimia, serologikal dan radiologikal, dan pemeriksaan itu boleh meliputi pengambilan spesimen dari apa-apa bendalir badan, tisu atau benda buangan untuk pemeriksaan atau analisis;

"medical examination" includes physical, micro-biological, chemical, serological. and radiological examination, and such examination may include the taking of specimen of any body fluid, tissue or waste product for examination or analysis;

“Pengarah” ertinya Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Kesihatan Awam), Kementerian Kesihatan;

"Director" means the Deputy Director General of Health (Public Health) of the Ministry of Health;

“pengimport” meliputi mana-mana orang yang, sama ada sebagai pemunya, konsainor, konsaini, ajen atau broker, ada memiliki, atau sebaliknya adalah berhak menjaga atau mengawal, makanan importan itu;

"importer" includes any person who, whether as owner, consignor, consignee, agent or broker, is in possession of, or is otherwise entitled to the custody or control, of the imported food;

“penyediaan” meliputi pengilangan, pembungkusan, pemprosesan dan apa juabentuk pengawetan;

“preparation” includes manufacture, packaging, processing and any form of treatment;

“Peraturan-Peraturan Kesihatan Antarabangsa” ertinya Peraturan-Peraturan Kesihatan Antarabangsa sebagaimana yang diterima pakai oleh Perhimpunan Kesihatan Sedunia dalam tahun 1969 dan sebagaimana yang dipinda dari masa ke semasa;

"International Health Regulations" means the International Health Regulations as adopted by the World Health Assembly in 1969 and as amended from time to time;

“perkakas” meliputi kesemua atau mana-mana bahagian apa-apa alat perkakas, jentera, instrumen, radas atau barang yang digunakan bagi atau berkaitan dengan penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan makanan;

"appliance" includes the whole or any part of any utensil, machinery, instrument, apparatus, or article used for or in connection with the preparation, preservation, packaging, storage, conveyance, distribution or sale of food;

“premis” meliputi─

"premises" includes -

(a) apa-apa bangunan atau khemah atau apa-apa struktur lain, kekal atau sebaliknya berserta dengan tanah di mana terletaknya bengunan, khemah atau lain-lain struktur itu dan mana-mana tanah bersempadanan yang digunakan berkaitan dengannya dan apa-apa kenderaan, pengangkutan, vesel atau pesawat udara; dan

(a) any building or tent or any other structure, permanent or otherwise together with the land on which the building, tent or other structure is situated and any adjoining land used in connection therewith and any vechicle, conveyance, vessel or aircraft; and

(b) bagi maksud-maksud seksyen 4, sesuatu lebuh, tanah lapang atau tempat peranginan awam atau basikal atau apa-apa kenderaan yang diguna untuk atau berkaitan dengan penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan apa-apa makanan;

(b) for the purposes of section 4 any street, open space or place of public resort or bicycle or any vehicle used for or in connection with the preparation, preservation, packaging, storage, conveyance, distribution or sale of any food;

“premis makanan” ertinya premis yang digunakan bagi atau berkaitan dengan penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan apa-apa makanan, atau pelabelan semula, pemprosesan semula atau pembaikan semula apa-apa makanan;

"food premises" means premises for or in connection with the preparation, preservation, packaging, storage, conveyance, distribution or sale of any food, or the relabelling, reprocessing or reconditioning of any food;

“tembakau” ertinya apa-apa hasil yang diperolehi daripada daun pokok Nicotiana Tobacum atau pokok-pokok berkaitan yang lain dan termasuklah apa-apa hasil tembakau.

“tobacco” means any product obtained from the leaf of Nicotiana Tobacum plant or other related plants and includes any tobacco product;
 
BAHAGIAN II

BAHAGIAN II


PENTADBIRAN DAN PENGUATKUASAAN

Perlantikan juruanalisis dan pegawai berkuasa.

Appointment Of Analysts And Authorized Officers

3. (1) Menteri boleh melantik seberapa ramai juruanalisis sebagaimana yang difikirkannya perlu bagi maksud-maksud Akta ini dan boleh membuat peraturan-peraturan mengenai kelayakan, kelakuan dan tugas mereka, dan jika hendaklah menyediakan atau menyebabkan disediakan suatu senarai juruanalisis yang dilantik itu dan menyemaknya semula mengikut khendak hal keadaan.

  • (1) The Minister may appoint such number of analysts as he may consider necessary for the purposes of this Act and may make regulations concerning their qualifications, conduct and duties, and shall prepare or cause to be prepared a list of appointed analysts and revise it as the circumstances may require.

  • (2) Menteri boleh melantik seberapa ramai pegawai berkuasa sebagaimana yang difikirkannya perlu bagi maksud Akta ini dan tiap-tiap pegawai berkuasa itu hendaklah diberi Perakuan Kuasa dan perakuan itu boleh dalam mana-mana prosiding undang-undang di bawah Akta ini diterima sebagai keterangan dan hendaklah menjadi keterangan prima facie mengenai fakta-fakta yang diperakui itu.

  • (2) The Minister may appoint such number of authorized officers as he may consider necessary for the purposes of this Act and every authorized officer shall be issued with a Certificate of Authorization which certificate shall in any legal proceedings under this Act be admissible in evidence and shall be prima facie evidence of the facts so certified.

  • (3) Menteri boleh, berhubung dengan apa-apa perkara yang pada hematnya menjejaskan kepentingan am pengguna, memberi kuasa kepada mana-mana pegawai awam untuk mendapatkan bagi maksud analisis sampel apa-apa makanan, dan dengan itu pegawai tersebut hendaklah mempunyai segala kuasa yang dipunyai oleh seorang pegawai berkuasa di bawah Akta ini, dan Akta ini terpakai seolah-olahpegawai itu adalah seorang pegawai berkuasa.

  • (3) The Minister may, in relation to any matter which appears to him to affect the general interests of the consumer, authorize any public officer to procure for analysis samples of any food, and thereupon that officer shall have all the powers of an authorized officer under this Act, and this Act shall apply as if the officer was an authorized officer.

  • (4) Juruanalisis dan pegawai berkuasa yang dilantik di bawah seksyen ini hendaklah disifatkan sebagai pengkhidmat awam dalam erti Kanun Keseksaan.

  • (4) The analysts and authorized officers appointed under this section shall be deemed to be public servants within the meaning of the Penal Code
Kuasa Pegawai Berkuasa

Power of Authorized Officer

4 (1) Seseorang pegawai berkuasa boleh pada bila-bila masa bagi melaksanakan dengan patut dan lebih baik kewajipannya──

(1) An authorized officer may at any time for the proper and better performance of his duty -

(a) memasuki mana-mana premis yang dipercayainya menjadi premis makanan dan memeriksa apa-apa makanan yang didapati di dalamnya dan mengambil sampel makanan itu, dan memeriksa apa-apa jua yang dipercayainya digunakan bagi penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran, atau penjualan makanan;

(a) enter any premises which he believes to be food premises and examine any food found therein and take samples of such food, and examine anything that he believes is used or capable of being used for the preparation, preservation, packaging, storage, conveyance, distribution or sale of the food;

(b) minta berhenti, meggeledah atau menahan mana-mana pesawat udara, kapal atau kenderaan yang didalamnya dia mempercayai ada sebab-sebab yang munasabah bahawa mana-mana makanan yang Akta ini terpakai baginya sedang dikirimkan dan memeriksa mana-mana makanan itu dan mengambil sampelnya bagi maksud-maksud Akta ini kecuali pesawat udara,kapal atau kenderaan yang membuat pelayaran antarabangsa yang berkenaan dengannya Peraturan-Peraturan Kesihatan Antarabangsa terpakai;

(b) stop, search or detain any aircraft, ship or vehicle in which he believes on reasonable grounds that any food to which this Act applies is being conveyed and examine any such food and take samples thereof for the purposes of this Act, except an aircraft, ship or vehicle making an international voyage in respect of which the International Health Regulations apply

(c) membuka dan memeriksa apa-apa bungkusan yang dia mempercayai mengandungi apa-apa makanan yang Akta ini terpakai baginya;

(c) open and examine any package which he believes contains any food to which this Act applies;

(d) memeriksa apa-apa buku, dokumen atau lain-lain rekod yang didapati dalam mana-mana premis makanan yang dia mempercayai mengandungi apa-apa maklumat yang relevan dengan penguatkuasaan Akta ini berkenaan dengan apa-apa makanan yang Akta ini terpakai baginya dan membuat salinannya atau mengambil cabutan daripadanya;

(d) examine any books, documents or other records found in any food premises that he believes contain any information relevant to the enforcement of this Act with respect to any food to which this Act applies and make copies thereof or take extracts there from;

(e) minta dikemukakan Kad Pengenalan Pendaftaran Negara, Sijil Pendaftaran Perniagaan atau apa-apa dokumen lain yang releven yang dikehendaki oleh pegawai berkuasa itu;

(e) demand the production of the National Registration Identity Card, the Business Registration Certificate or any other relevant document which the authorized officer may require;

(f) menyita dan menahan untuk seberapa lama perlu apa-apa makanan perkakas yang kerananya atau kerananya atau berhubungan dengannya dia mempercayai mana-mana peruntukan Akta ini telah dilanggari; atau

(f) seize and detain for such time as may be necessary any food or appliance by means of or in relation to which he believes any provision of this Act has been contravened; or

(g) menanda, melak atau selainnya mendapatkan, menimbang, mengira atau menyukat apa-apa makanan atau perkakas yang penyediaan, penyimpanan, pengawetan, pembungkusan, pengiriman, pengedaran atau penjualan adalah berlawanan atau nampaknya berlawanan dengan Akta ini.

(g) mark, seal or otherwise secure, weigh, count or measure any food or appliance, the preparation, preservation, packaging, storage, conveyance, distribution or sale of which is or appears to be contrary to this Act.

(1A) Dalam perjalanan kuasanya di bawah subseksyen (1) seseorang pegawai berkuasa boleh memeriksa secara lisan pemunya, penduduk atau orang yang menjaga premis makanan, atau mana-mana orang yang dijumpai dalam premis makanan, yang dipercayainya mempunyai pengetahuan tentang fakta dan hal keadaan apa-apa perkara di bawah Akta ini.

(1A) In the course of the exercise of his powers under subsection (1) an authorized officer may examine orally the owner, occupier or person in charge of the food premises, or any person found in the food premises, whom he believes to be acquainted with the facts and circumstances of any matter under this Act.

(1B) Seseorang yang diperiksa di bawah subseksyen (1A) adalah terikat di sisi undang-udang untuk menjawab dengan benar segala soalan yang diajukan kepadanya:

(1B) A person examined under subsection (1A) shall be legally bound to answer truthfully all questions put to him.

Dengan syarat bahawa seseorang yang diperiksa di bawah subseksyen ini boleh enggan menjawab mana-mana soalan yang jawapannya akan cenderung ke arah mendedahkannya kepada suatu pertuduhan atau penalti jenayah atau perlucuthakan.

Provided that a person examined under this subsection may refuse to answer any question the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or penalty or forfeiture.

(1C) Seseorang pegawai berkuasa yang memeriksa seseorang di bawah subsekyen (1A) hendaklah terlebih dahulu memberitahu oarng itu tentang peruntukan subseksyen (1B).

(1C) Any authorised officer examining a person under subsection (1A) shall first inform that person of the provisions of subsection (1B).

(1D) Sesuatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang di bawah subseksyen (1A) dan (1B) hendaklah, bila mana mungkin, ditukar ke dalam bentuk bertulis dan ditandatangi oleh orang yang membuatnya atau dicapkan dengan cap ibu jarinya, mengikut mana-mana yang berkenaan, selepas pernyataan itu dibacakan kepadanya dalam bahasa orang itu membuat pernyataan itu dan selepas dia diberi peluang unutk membuat apa-apa pembetulan yang dia mahu.

(1D) A statement made by a person under subsections (1A) and (1B) shall, whenever possible, be reduced into writing and signed by the person making it or affixed with his thumb print, as the case may be, after it has been read to him in the language in which he made it and after he has been given an opportunity to make any correction he may wish.

(1E) Apa-apa pernyataan yang dibuat dan direkodkan di bawah seksyen ini boleh diterima sebagai keterangan dalam mana-mana prosiding dalam mahkamah.

(1E) Any statement made and recorded under this section shall be admissible as evidence in any proceedings in Court.

(2) Seseorang pegawai berkuasa yang bertindak di bawah seksyen ini hendaklah, jika dikehendaki sedemikian, mengemukakan Perakuan Kuasa.

(2) An authorized officer acting under this section shall, if so required, produce his Certificate of Authorization

(3) Mana-mana pemunya, penduduk atau orang yang menjaga mana-mana premis makanan yang dimasuki oleh seseorang pegawai berkuasa menurut paragraf (a) subseksyen (1), atau mana-mana orang yang dijumpai di dalamnya, yang tidak memberi kepada pegawai berkuasa itu segala bantuan munasabah yang boleh diberinya atau memberi kepadanya segala maklumat yang dikehendaki dengan munasabahnya, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu tahun atau denda atau kedua-duanya.

(3) Any owner, occupier or person in charge of any premises entered by any authorized officer pursuant to paragraph (a) of subsection (1), or any person found therein, who does not give to the authorized officer all reasonable assistance in his power or furnish him with all the information as he may reasonably require, commits an offence and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding one year or to fine or to both.

(4) Mana-mana orang yang menghalang atau meringtangi mana-mana pegawai berkuasa semasa dia menjalankan kewajipanya atau menahan atau cuba menahan pegawai berkuasa itu daripada melaksanakan kewajipanya adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan oleh dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu tahun atau denda atau kedua-duanya.

(4) Any person who obstructs or impedes any authorized officer in the course of his duty or prevents or attempts to prevent the execution by the authorized officer of his duty commits an offence and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding one year or to fine or to both.

(5) Seseorang pegawai berkuasa boleh menangkap tanpa waran mana-mana orang yang dia ada sebab mempercahayai telah melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat dibawahnya jika orang itu tidak memberi nama dan alamatnya atau alasan munasabah bagi mempercahayai bahawa dia telah memberi nama atau alamat palsu atau bahawa mungkin dia akan melarikan diri:

Dengan syarat bahawa apabila seseorang itu telah ditangkap seperti tersebut di atas tadi hendaklah selepas itu dibicarakan sebagaimana diperuntukkan oleh Kanun Prosedur Jenayah.

(5) An authorized officer may arrest without warrant any person whom he has reason to believe to have committed an offence under this Act or any regulation made thereunder if the person fails to furnish his name and address or there are reasonable grounds for believing that he has furnished a false name or address or that he is likely to abscond: Provided that when any person has been arrested as aforesaid he shall thereafter be dealt with as provided by the Criminal Procedure Code.

(6) Mana-mana orang yang dengan diketahuainya membuat apa-apa pernyataan yang palsu atau mengelirukan sama ada secara lisan atau secara bertulis kepada mana-mana pegawai berkuasa yang ditugas menjalankan kewajipannya adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan oleh dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu tahun atau denda atau kedua-duanya.

(6) Any person who knowingly makes any false or misleading statement either verbally or in writing to any authorized officer engaged in carrying out his duty commits an offence and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding one year or to fine or to both.

(7) Seseorang pegawai berkuasa hendaklah melepaskan apa-apa makanan yang disita olehnya apabila dia berpuas hati bahawa segala peruntukan Akta ini berkenaan dengannya itu telah dipatuhi.

(7) An authorized officer shall release any food seized by him when he is satisfied that all the provisions of the Act with respect to it have been complied.

(8) Jika seseorang pegawai berkuasa telah menyita apa-apa makanan dan pemunya atau orang yang memiliki makanan itu pada masa penyitaan itu mempersetujui secara bertulis tentang pemusnahannya maka makanan itu boleh dimusnahkan atau selainnya dilupuskan sebagaimana diarahkan oleh pegawai berkuasa itu dan jika pemunya atau orang itu tidak mempersetujui tentang pemusnahan makanan itu maka pegawai berkuasa itu boleh memohon kepada mahkamah untuk memusnahkan atau melupuskan makanan itu atau apa-apa perkakas dan mahkamah boleh membuat suatu perintah sebagaimana yang difikirkannya patut walaupun pemunya atau orang itu tidak disabitkan atas apa-apa kesalahan berkaitan dengan makanan itu.

(8) Where an authorized officer has seized any food and the owner or the person in whose possession the food was at the time of seizure consents in writing to its destruction, the food may be destroyed or otherwise disposed of as the authorized officer may direct and if the owner or the person does not consent to the destruction of the food, the authorized officer may apply to a court for the destruction or disposal of the food or any appliance and the court may make an order as it may deem fit, notwithstanding that the owner or the person has not been convicted of any offence in connection with the food.

(9) Jika seseorang pegawai berkuasa telah menyita apa-apa makanan yang tidak tahan lama dan pemunya atau orang yang memiliki makanan itu pada masa penyitaan itu tidak mempersetujui secara bertulis tentang pemusnahannya maka tanggungjawab untuk penyimpanan dengan wajar makanan itu supaya terhindar dari kemerosotan, kerosakan atau kecurian, sementara menunggu keputusan mahkamah, terletak pada pemunya atau orang itu.

(9) Where an authorized officer has seized any food which is perishable in nature and the owner or the person in whose possession the food was at the time of seizure does not consent in writing to its destruction, the responsibility for proper storage of such food so as to prevent it from deterioration, spoilage, damage or theft, pending judgement by the court, lies with the owner or such person.

(10) Jika mana-mana makanan atau perkakas telah disita dan ditahan di bawah paragraf (f) subseksyen (1) dan pemunyanya telah disabitkan atau suatu kesalahan maka makanan atau perkakas itu boleh dimusnahkan atau selainnya dilupuskan sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah.

(10) Where any food or appliance has been seized and detained under paragraph (f) of subsection (1) and the owner thereof has been convicted of an offence the food or appliance may be destroyed or otherwise disposed of as the court may direct.

(11) Walau apapun peruntukan lain dalam seksyen iniseorang pegawai berkuasa boleh memusnahkan apa-apa makanan dimana jua terdapat yang busuk, berbau atau membahayakan kesihatan atau makanan yang pengimportannya dilarang atau makanan yang diserahkan oleh pemunya untuk dimusnahkan apabila dibayar bayaran berpatutan.

(11) Notwithstanding any other provisions of this section an authorized officer may destroy any food wherever found which is declayed, putrefied or injurious to health or food the importation of which is prohibited or food which is surrendered by the owner for destruction on payment by him of reasonable charges.

(12) Mana-mana orang yang mengalih, mengubah atau mengganggu dengan apa jua cara apa-apa makanan yang disita atau dilak di bawah Akta ini tanpa kuasa seseorang pegawai berkuasa adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan pejara selama tempoh tidak lebih daripada satu tahun atau denda atau kedua-duanya.

(12) Any person who removes, alters or interferes in any way with any food seized or sealed under this Act without the authority of an authorised officer commits an offence and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding one year or to fine or to both.

(13) Apa-apa makanan yang disita boleh atas opsyen seorang pegawai berkuasa disimpan atau distor dalam premis di mana makanan itu disita atau boleh atas arahan seorang pegawai berkuasa dialihkan kemana-mana tempat lain yang patut.

(13) Any food seized may at the option of an authorised officer be kept or stored in the premises where it was seized or may at the direction of an authorised officer be removed to any other proper place.

(14) Seseorang pegawai berkuasa boleh menghantar mana-mana makanan yang disita olehnya atau apa-apa sampel daripanya atau apa-apa sampel lain yang diambil olehnya ke mana-mana makmal dililuskan untuk dianalisis atau diperiksa.

(14) An authorised officer may submit any food seized by him or any sample from it or any other sample taken by him to any approved laboratory for analysis or examination.

(15) (Dibatalkan)

(15) (Deleted).
Kuasa meminta maklumat

Power To Call For Information

8. (1) Jika mana-mana pegawai berkuasa berpendapat bahawa ada alasan yang munasabah bagi mengesyaki bahawa mana-mana orang ada memiliki apa-apa makanan atau lain-lain bahan atau apa-apa perkakas bagi maksud atau ada kaitandengan penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran atau penjualan makanan dengan melanggari mana-mana perunttukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya maka ia boleh menghendaki orang itu supaya mengemukakan untuk pemeriksaannya apa-apa buku, dokumen atau lain-lain rekod atau apa-apa maklumat lain yang berhubungan dengan pengimportan, penyediaan, penerimaan, pemilikan, pembelian, penjualan atau penyerahan makanan itu atau lain-lain bahan atau apa-apa perkakas.

(1) If any authorized officer is of the opinion that there is reasonable ground for suspecting that any person is in possession of any food or other substance or any appliance for the purpose of or in connection with the preparation, preservation, packaging, storage, conveyance, distribution or sale of food in breach of any of the provisions of this Act or any regulations made thereunder he may require such person to produce for his inspection any books, documents or other records or any other information relating to the importion, preparation, reception, possession, purchase, sale or delivery of such food or other substance or any appliance.

(2) Mana-mana pegawai berkuasa yang disebutkan dalan subseksyen (1) boleh membuat atau menyebabkan dibuat salinan atau cabutan daripada mana-mana buku, dokumen atau rekod itu, atau apa-apa maklumat lain dan salinan atau cabutan itu yang diperakui sedemikian oleh pegawai berkuasa itu hendaklah, melainkan jika dibuktikan sebaliknya, sisifatkan sebagai salinan atau cabutan yang benar dan betul.

(2) Any authorized officer mentioned in subsection (1) may make or cause to be made copies of or extracts from any such book, documents or records, or any other information and such copies or extracts certified as such by such authorized officer shall, unless the contrary is proved, be deemed to be true and correct copies or extracts.

(3) Mana-mana orang yang enggan atau cuai mematuhi kehendak yang dibuat menurut seksyen ini adalah melakukkan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu tahun atau denda atau kedua-duanya.

(3) Any person who refuses or neglects to comply with any requisition made in pursuance of this section commits an offence and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding one year or to fine or to both.

(4) Mana-mana pegawai berkuasa yang ─

(4) Any authorized officer who -

(a) tidak menyimpan rahsia mengenai semua perkara yang sampai pengetahuannya pada melaksanakan kewajipan rasminya di bawah seksyen ini; atau

(a) does not maintain the secrecy of all matters which come to his knowledge in the performance of his official duties under this section; or

(b) menyampaikan mana-mana perkara itu kepada sesiapa jua kecuali bagi meksud menguatkuasakan peruntukan-peruntukan Akta ini,

(b) communicates any such matter to any person except for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act,

adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkab boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih daripada tiga tahun atau denda atau kedua-duanya.

commits an offence and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding three years or to fine or to both.


PENTADBIRAN DAN PENGUATKUASAAN

Kuasa Ketua Pengarah mendapatkan butir-butir mengenai ramuan makanan tertentu

Power Of The Director General To Obtain Particulars Of Certain Food Ingredients

9 (1) Ketua Pengarah boleh setelah mendapat kelulusan secara bertulis daripada Menteri mengarahkan mana-mana orang yang pada tarikh arahan itu atau pada bila-bila masa berilkutnya menjalankan suatu perniagaan yang meliputi pengeluaran, pengimpotan atau penggunaan apa-apa bahan yang Akta ini terpakai baginya supaya memberi kepadanya, dalam suatu tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam arahan itu, apa-apa butir sebagaimana yang dinyatakan mengenai komposisi dan penggunaan mana-mana bahan yang dijual atau untuk dijual semasa menjalankan perniagaan itu atau digunakan pada menyediakan makanan itu.

(1) The Director General may after obtaining an approval in writing from the Minister direct any person who at the date of the direction or at any subsequent time carries on a business which includes the production, importation or use of any substance to which this Act applies to furnish to him, within such time as may be specified in such direction, such particulars as may be specified, of the composition and use of any such substance sold or for sale in the course of that business or used in the preparation of food.

(2) Tanpa menjejaskan keluasan subseksyen (1), sesuatu arahan yang dibuat di bawahnya boleh menghendaki butir-butir berikut diberi berkenaan dengan apa jua bahan, iaitu –

(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), a direction made thereunder may require the following particulars to be furnished in respect of any substance, that is to say -

(a) butir-butir komposisi dan formula kimia bagi bahan itu;

(a) particulars of the composition and chemical formula of the substance;

(b) butir-butir bagaimana bahan itu digunakan atau dicadang hendak digunakan dalam menyediakan makanan;

(b) particulars of the manner in which the substance is used or proposed to be used in the preparation of food;

(c) butir-butir mengenai apa-apa penyiasatan yang dijalankan oleh orang yang menjalankan perniagaan yang berkenaan atau dijalankan dengan pengetahuannya, bagi maksud menentukan sama ada dan setakat mana bahan itu, atau apa-apa keluaran yang dihasilkan apabila bahan itu digunakan sebagaimana tersebut di atas tadi, adalah membahayakan kesihatan atau dengan apa jua cara lain mengganggu kesihatan;

(C) particulars of any investigation carried out by or to the knowledge of the person carrying on the business in question, for the purpose of determining whether and to what extent the substance, or any product formed when the substance is used as aforesaid, is injurious to, or in any other way affects, health;

(d) butir-butir mengenai apa-apa penyiasatan atau soal-siasat yang dijalankan oleh orang yang menjalankan perniagaan yang berkenaan atau dijalankan dengan pengetahuannya, bagi maksud menentukan efek kumulatif kepada kesihatan seseorang yang makan bahan itu sebanyak yang lazim dimakan.

(d) particulars of any investigation or enquiries carried out by or to the knowledge of the person carrying on the business in question, for the purposes of determining the cumulative effect on the health of a person consuming the substance in ordinary quantities.

(3) Tiada apa-apa butir yang diberi mengikut arahan di bawah seksyen ini dan tiada apa-apa maklumat berhubung dengan apa-apa perniagaan secara individu yang didapati melalui butir-butir itu boleh, tanpa terlebih dahulu mendapat izin secara bertulis daripada orang yang menjalankan perniagaan yang berkenaan, dizahirkan kecuali pada menjalankan dengan wajar akan kewajipannya di bawah Akta ini, dan mana-mana orang yang menzahirkan mana-mana butir atau maklumat itu bersalahan dengan subseksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih daripada lima tahun atau denda atau kedua-duanya.

(3) No particulars furnished in accordance with a direction under this section and no information relating to any individual business obtained by means of such particulars shall, without the previous consent in writing of the person carrying on the business in question, be disclosed except in due discharge of his duties under this Act, and any person who discloses any such particulars of information in contravention of this subsection commits an offence and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding five years or to fine or to both.
 
 

No comments: