Tuesday, October 26, 2010

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN AKTA KAWALAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT (DDBIA)

Cawangan Penyakit Bawaan Vektor
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
2004
GARIS PANDUAN
Penguatkuasan Akta Pemusnahan
Serangga Pembawa Penyakit 1975
Untuk
Pegawai-Pegawai Diberi Kuasa
Dibawah APSPP 1975
Objektif Umum
• Untuk menjadi satu bahan rujukan dan panduan kepada semua
pegawai diberi kuasa semasa menjalankan aktiviti penguatkuasaan
APSPP 1975 dengan lebih teratur dan berkesan.
Objektif Khas
• Membantu semua pegawai diberi kuasa melaksanakan aktiviti
Penguatkuasaan dengan lebih teratur dan berkesan.
• Menyeragamkan tindakan dan aktiviti penguatkuasaan APSPP 1975
bagi semua pegawai diberi kuasa diperingkat operasi.
• Meningkatkan kewibawaan dan kecekapan penguatkuasaan.
• Merekodkan prosidur dan peraturan Aktiviti Penguatkuasaan APSPP
1975.
• Menentukan kehendak dan proses kerja APSPP 1975 dipatuhi.
• Memastikan kesilapan sifar (zero defect) operasi semasa
menjalankan tugas di peringkat operasi.
• Memudahkan pegawai berkuasa melaksanakan tugas walaupun
mereka baru di dalam unit berkenaan.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
3
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
4
VISI DAN MISI
Cawangan Penyakit Bawaan Vektor
V I S I
Ke Arah Pembasmian Penyakit Bawaan
Vektor Dan Vektornya Menjelang 2020.
M I S I
Cawangan Penyakit Bawaan Vektor
Akan Memberikan Perkhidmatan
Pencegahan Dan Pengawalan Yang Adil
Dan Saksama, Penggunaan Teknologi
Kawalan Yang bersesuaian Untuk
Pesakit, Masyarakat Dan Alam Sekitar,
Serta Memberi kesedaran Mengenai
Penyakit Bawaan Vektor Supaya Dapat
Penglibatan
Arah Pembasmian Penyakit
Bawaan Vektor.
Optimum Masyarakat Ke
1. Pendahuluan
Pada tahun 1988, Malaysia telah melaporkan sejumlah kes tertinggi yang
pernah dilaporkan iaitu sebanyak 13,742 kes demam denggi (confirmed
cases) dengan 82 kematian. Jumlah kes tinggi dapat dikurangkan dengan
kempen kebersihan kebangsaan yang dilancarkan pada tahun 1999 di
seluruh negara dimana jumlah kes menurun kepada 4,718 kes pada tahun
tersebut, iaitu penurunan sebanyak (-65.7%). Pada tahun 2000 kes
menurun kepada 3,723 kes iaitu penurunan sebanyak (-72.9%)
berbanding dengan tahun 1998. Begitu juga pada tahun lalu (2001)
sebanyak 7,110 kes telah dilaporkan iaitu penurunan sebanyak (-48.35)
berbanding dengan tahun 1998. Bilangan kematian juga telah menurun
kepada 42 kematian pada tahun 2001 berbanding dengan 82 kematian
pada tahun 1998.
Pada tahun 2001 kebanyakan kes telah dilaporkan dari Negeri Selangor
(1,731 kes), Johor (1,441 kes), Perak (1,006 kes), P. Pinang (890 kes), dan
WPKL (842 kes). Daripada 42 kematian, 12 kematian dilaporkan dari
Negeri Johor, 7 kematian di Selangor, 4 kematian di Perak dan 4 kematian
juga di Negeri Sembilan.
Pada tahun 2002 (sehingga 23.2.02, sebanyak 1,095 kes sah telah
dilaporkan dengan tiada kematian. Kebanyakan kes telah dilaporkan di
Selangor (292 kes), Johor (178 kes), Perak (154 kes), WPKL (125 kes)
dan P. Pinang (116 kes).
2. Faktor utama menyebabkan penyakit Demam Denggi di negara ini
Faktor utama yang menyebabkan penyakit denggi di negara ini adalah
kerana masih terdapat tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes yang
tinggi di kawasan utama. Melalui survelan kita pada tahun 2001, didapati
bahawa ‘Aedes Index’ adalah tinggi kawasan utama seperti tapak
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
5
pembinaan (9.2%), tapak pembuangan sampah (7.8%) dan sekolah
(1.8%). Situasi sebegini menyebabkan kepadatan nyamuk Aedes yang
tinggi dan boleh berlaku wabak denggi.
3. Langkah-langkah Kementerian bagi mengurangkan denggi
3.1. Kerjasama dengan agensi kerajaan/swasta
Memperkukuhkan dan mempertingkatkan kerjasama dengan
agensi-agensi kerajaan/swasta seperti Pihak Berkuasa
Tempatan, Jabatan Pendidikan, Jabatan Penerangan, Jabatan
Alam Sekitar, Pemaju-Pemaju Pembinaan dan Pertubuhan
Bukan Kerajaan.
3.2 Pendidikan
Mempertingkatkan aktiviti Pendidikan Kesihatan kepada
kumpulan sasaran atau berisiko tinggi seperti pekerja di tapak
binaan, kilang, pelajar, suri rumah dan masyarakat umum.
Antara tindakan yang dijalankan ialah mengadakan hebahan
melalui media massa, ceramah-ceramah, mengedarkan risalah
dan poster, nasihat bersemuka dan gotong-royong.
3.3 Penguatkuasaan
Meningkatkan tindakan penguatkuasaan undang-undang
seperti mengenakan kompaun, menutup premis dan mengambil
tindakan mahkamah. Peningkatan kualiti selalunya dikaitkan
dengan peningkatan profesionalisma. Adalah diharapkan
dengan adanya garis panduan yang lengkap dan seragam ini,
semua anggota penguatkuasa akan lebih memahami prosedur
kerja dan mempraktikkannya serta dapat menjalankan tugas
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
6
dengan lebih profesional. Dengan itu kualiti kerja dapat
dipertingkatkan.
Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun meminda Akta
Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975. Antara fasal
utama yang dipinda ialah berkaitan dengan penalti. Hukuman
yang dikenakan telah meningkat. Ini termasuklah jumlah denda
dan juga tempoh penjara. Sehubungan dengan itu adalah
dijangkakan terdapat pesalah yang tidak akan membayar
kompaun mereka tetapi lebih rela untuk pergi ke mahkamah
untuk dibicara. Dengan adanya garis panduan ini akan
memudahkan tugas semua pegawai yang terlibat dengan
pendawaan untuk menjalankan tugas masing-masing dan
melicinkan lagi proses penguatkuasaan undang-undang
pengunaan borang dan format serta memudahkan proses
pendakwaan yang dijalankan.
Dengan adanya garis panduan ini, pelaksanaan aktiviti dapat
didokumentasikan ke dalam satu buku untuk dijadikan sebagai
panduan dan rujukan.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
7
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
8
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
9
Bil. Kandungan M/Surat
1 Prosidur Perwakilan Kuasa 11
2 Prosidur Pemeriksaan Aedes di Lapangan 15
2A Prosidur Penyediaan Peta Lakar 20
3 Prosidur tindakan kerana pemunya atau penduduk 21
menghalang menjalankan peruntukan akta ini
4 Prosidur analisa spesimen larva 24
5 Prosidur mengambil gambar sebagai eksibit 26
6 Prosidur mendapat akuan pengambilan eksibit 29
di lapangan
7 Prosidur mengeluarkan perintah dibawah 31
seksyen 8 (1) - Rumah kediaman
7A Prosidur mengeluarkan perintah di bawah 33
seksyen 8 (1) - Premis peniagaan
7B Prosidur mengeluarkan perintah di bawah 35
seksyen 8 (1) - Tapak Projek Binaan
8 Prosidur mengeluarkan perintah di bawah 36
seksyen 8 (2)
8A Prosidur penutupan premis di bawah seksyen 8(3), (aa) 39
9 Prosidur mengeluarkan kompaun 42
10 Prosidur penyediaan diari siasatan 45
11 Panduan menyediakan maklumat dan kandungan 47
kertas siasatan
12 Prosidur penyediaan tindakan mahkamah (kes saman) 52
13 Prosidur penyempurnaan saman 55
14 Prosidur melaksanakan denda harian - Seksyen 23 (c) 58
Kandungan
15 Prosidur meluluskan kerja-kerja yang mungkin 61
membiakkan atau memberi perlindungan kepada
serangga membawa penyakit di bawah seksyen
(11 & 12) Akta Pemusnahan Serangga Pembawa
Penyakit 1975
16 Prosidur tindakan mahkamah kepada pihak pemaju 64
yang melanggar seksyen 11 & 12
17 Prosidur khas menjalankan pemeriksaan premis selepas 66
jam 6.00-10.00 petang
18 OKS enggan menerima dokumen dari penjawat awam 69
(mengikut seksyen 172, Kanun Keseksaan)
19 Prosidur menyimpan eksibit 71
Senarai Lampiran-Lampiran 77
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
10
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
1. Perwartaan
Pengarah 1.1 Jabatan Kesihatan negeri hendaklah
Kesihatan menguruskan perwartaan perlantikan
negeri Pegawai Kesihatan di negeri masing-masing.
1.2 Salinan warta hendaklah diedarkan ke
Pejabat Kesihatan Daerah untuk rujukan.
PKDaerah
2. Perwakilan Kuasa
2.1 Pegawai Kesihatan hendaklah mewakilkan Surat
kuasa secara bertulis mengikut Seksyen 3 Perwakilan
Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Kuasa
Penyakit 1975 (APSPP 1975) kepada (Lamp. 1)
Pembantu Kesihatan Awam (PKA) atau
Pegawai Awam mengikut format yang
ditetapkan oleh Kementerian.
PKDaerah 2.2 PPKP hendaklah diberi surat / kad Kad Perakuan
perakuan kuasa sebagai Inspektor di Kuasa
bawah APSPP 1975. (Lamp. 43)
PKDaerah 2.3 PKA perlu diwakilkan kuasa di bawah Buku Daftar
sek. 5,6,7,8,9, dan 10A (1).
PKDaerah 2.4 Keluarkan kad perakuan kuasa kepada Kad Perakuan
pegawai diwakilkan kuasa dan daftarkan. Kuasa
(Lamp. 2)
PPKP 2.5 Pastikan kad perakuan kuasa ditanda- Surat akuan
tangani oleh Pegawai Kesihatan dan terima
pemegang kad perakuan kuasa tersebut. (Lamp 3)
KPPKP 2.6 Keluarkan surat akuan penerimaan kepada Buku Daftar
Negeri penerima kad perakuan kuasa seperti
format yang ditetapkan oleh Kementerian.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
11
GP 1. PROSIDUR PERWAKILAN KUASA (SEK 3)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
12
KPPKP 2.7 Jabatan Kesihatan Negeri hendaklah Kad Perakuan
Negeri mempunyai daftar semua pegawai yang Kuasa
diwakilkan kuasa. (Lamp. 2)
3. Pertukaran Anggota Yang Diwakilkan
Kuasa/Kehilangan Kad Perakuan Kuasa
PKDaerah 3.1 Anggota yang baru dilantik hendaklah
diwakilkan kuasa (rujuk para 2)
PPKP 3.2 Anggota yang bertukar jawatan atau
bersara atau berhenti dari perkhidmatan
kerajaan hendaklah menyerahkan
kembali kad perakuan kuasa kepada
Pegawai Kesihatan dan hendaklah
direkodkan.
Anggota 3.3 Anggota yang kehilangan kad perakuan
berkenaan kuasa hendaklah membuat laporan polis
KPPKP sebelum kad perakuan kuasa baru
Negeri, dikeluarkan. Salinan laporan polis perlu
PKDaerah disimpan diPKD dan sesalinan dihantar
ke Jabatan Kesihatan Negeri untuk
rujukan.
PPKP 3.4 Kad perakuan kuasa baru boleh
dikeluarkan oleh Pegawai Kesihatan
dan perlu direkodkan.
PPKP 3.5 Pastikan kad kuasa ditandatangani oleh
Pegawai Kesihatan dan pemegang kad
kuasa.
Anggota 3.6 Minta Pegawai yang menerima kad
berkenaan kuasa menandatangani borang akuan
terima.
4. Kerosakan Kad Perakuan Kuasa
Anggota 4.1 Lapor kerosakan kad perakuan kuasa
berkenaan kepada Pegawai Kesihatan Daerah.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
13
Anggota 4.2 Buat permohonan untuk menggantikan
berkenaan kad yang rosak.
PKD/PPKP 4.3 Kad perakuan kuasa baru boleh
dikeluarkan oleh Pegawai Kesihatan dan
perlu direkodkan.
Anggota 4.4 Pastikan kad perakuan kuasa
Berkenaan ditandatangani oleh Pegawai Kesihatan
dan pemegang kad perakuan kuasa.
PKD dan 4.5 Minta pegawai yang menerima kad
Anggota perakuan kuasa gantian, menandatangani
Berkenaan borang akuan terima dan mengembalikan
kad perakuan kuasa yang rosak.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
14
CARTAALIR PROSIDUR PERWAKILAN KUASA
KEPADA PKA (GP. 1)
Semak permohonan
Permohonan lengkap
Tidak lengkap
Proses kad
Serahkan kad kepada pemohon
untuk ditandatangani
Serahkan Kad & surat perwakilan
kuasa kepada Pegawai Kesihatan
untuk ditandatangani
Kad di salut plastik (laminate)
Serahkan kad dan surat perwakilan
Kuasa Kepada pemohon
Minta pemohon isi borang Akuan
terima
Simpan salinan surat perwakilan
Kuasa dan surat akuan terima dan
Rekod untuk rujukan
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
15
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
1. Persediaan Sebelum Ke Lapangan
PPKP 1.1 Beri taklimat dan tetapkan kawasan Pelan lokasi
kajian mengikut jadual atau keutamaan. kawasan
(Lamp. 8)
PKA 1.2 Ketua Pasukan pemeriksaan aedes Senarai Semak
hendaklah memastikan peralatan peralatan
mengikut senarai semak sebelum keluar pemeriksaan
ke lapangan. aedes
(Lamp. 4)
2. Di Lapangan
PKA Pastikan pasukan pemeriksaan
menjalankan tugas dikawasan operasi
yang ditetapkan bersama pembantu.
PKA 2.1 Pasukan pemeriksaan rutin hendaklah
diketuai oleh PKA
PPKP 2.2 Bagi kawasan tertentu seperti kawasan
industri, tapak pembinaan atau Institut
Pengajian Tinggi hendaklah diketuai
oleh IK.
PPKP 2.3 Bagi operasi khas, pasukan hendaklah
diketuai oleh IKK.
PPKP / 2.4 Temui penduduk atau pemunya premis
PKA yang berumur lebih 18 tahun.
2.5 Kenalkan diri bersama pembantu dengan Kad Perakuan
menunjukkan kad perakuan kuasa. Kuasa
(Lamp. 43)
2.6 Beritahu tujuan kedatangan untuk
menjalankan pemeriksaan tempat
pembiakan serangga pembawa penyakit.
GP 2. PROSIDUR PEMERIKSAAN AEDES DI LAPANGAN
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
16
2.7 Jika dibenarkan masuk teruskan proses
No. 2.8. jika enggan – rujuk kepada
Garis Panduan 3.
2.8. Jalankan pemeriksaan bersama pembantu
dan pemunya atau penduduk premis.
2.9. Mulakan pemeriksaan dengan pembantu
dan diiringi oleh pemunya/penduduk di
dalam premis dan bahagian luar premis.
2.10. Jika ditemui pembiakan larva serangga
pembawa penyakit, tunjukkan tempat
yang ada pembiakan kepada pemunya/
penduduk premis
2.11. Ambil gambar tempat pembiakan sama Rujuk GP 5
ada mudah alih atau tidak mudah alih.
PKA 2.12. Sebelum mengambil larva serangga
pembawa penyakit, tujukan peralatan
(botol spesimen dan pipet) yang
kosong kepada pemunya atau
penduduk premis.
PKA 2.13. Di hadapan pembantu dan pemunya
gunakan pipet ambil spesimen larva
serangga pembawa penyakit yang
hidup tidak kurang dari 5 ekor.
PKA 2.14. Jika pembiakan kurang dari 5 ekor, ambil
kesemua larva dari tempat pembiakan.
2.15. Tutup bekas spesimen dan lak dengan Lak rasmi
lak resmi jabatan. KKM
(Lamp. 16)
PKA 2.17. Labelkan botol spesimen dan bekas Label botol/
tempat pembiakan mudah alih serta Bekas
turunkan tandatangan ringkas. (Lamp. 5)
PKA 2.18. Catatkan semua maklumat tempat
kejadian dalam poket diari (rujuk lampiran)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
17
2.19. Sediakan pelan lokasi kedudukan
premis (Lamp. 8)
2.20. Sediakan pelan tempat pembiakan dan Pelan lantai
tandakan tempat pembiakan dengan
tanda (X) seperti lampiran.
2.21. Sediakan kekunci pelan tempat
pembiakan dalam helaian berasingan. (Lampiran 9)
2.22. Dapatkan maklumat lanjut orang yang
ditemui sama ada pemunya/penduduk
dengan mengambil dokumen seperti bil
air atau bil telefon, cukai tafsiran atau
mana-mana dokumen yang berkaitan.
2.23. Isi Borang Perakuan Pungutan Larva Borang
Serangga Pembawa Penyakit dan perakuan
borang Perakuan Mengambil Bekas pungutan
Pembiakan (mudah alih) dalam larva/Bekas.
2 salinan. (Lamp. 19/
dan lamp. 6)
2.24 Dapatkan tandatangan pemunya atau
penduduk pada salianan asal.
2.25 Serahkan salinan pendua borang
tersebut kepada pemunya atau
penduduk.
2.26 Sekiranya pemunya/penduduk enggan
menerima dan menandatangani borang
tersebut, tinggalkan salinan pendua di
premis berkenaan dengan disaksikan
oleh pembantu.
2.27 Catatkan masa meninggalkan premis di Dairi poket
dalam diari poket. (Lamp.36)
2.28 Serahkan botol spesimen tersebut kepada
pemeriksa larva yang dilantik oleh Ketua
Jabatan apabila sampai di pejabat.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
18
CARTAALIR PROSIDUR PEMERIKSAAN AEDES
DI LAPANGAN (GP. 2)
Taklimat
Semakan peralatan
Chek list
Bertolak ke lapangan
Dibenarkan masuk
Memulakan Pemeriksaan
Ada pemunya /
pemilik
Tak ada pemunya /
pemilik
Tiada
pembiakan
Tamat
Berikan notis
Pemeriksaan selepas
Pukul 6.00 ptg.
Tidak dibenarkan
masuk
Memperkenalkan diri
Ada Pembiakan
Pastikan larva
nyamuk hidup
Bersambung ...
Tunjukkan
peralatan
Ambil
spesimen larva
Ambil gambar
tempat pembiakan
Rujuk
GP
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
19
Tutup bekas spesimen,
label dan dilak
... Sambungan
Isikan borang perakuan
Diterima Tidak terima
Ditandatangani
Labelkan bekas
spesimen (barang kes)
Catat maklumat
Lukiskan pelan lakar
Rajah tempat pembiakan
Pendidikan Kesihatan
Tinggalkan
premis
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
20
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PKA 1. Sediakan satu pelan lokasi kedudukan Pelan lokasi
premis, satu pelan lakar tempat premis
pembiakan dan kekunci pelan dalam (lampiran 8)
kertas A4 dalam helaian berasingan.
PKA 2. Tandakan (X) dalam pelan lakar tempat Rujuk
pembiakan dimana pembiakan ditemui lampiran
(Lampiran 8)
PKA 3. Sediakan kekunci pelan tempat Rujuk
pembiakan. lampiran
(Lampiran 9)
PKA 4. Serahkan kepada penyimpan eksibit.
Rujuk GP 19.
GP 2A. PROSIDUR MENYEDIAKAN PELAN LAKAR
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
21
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PKA 1. Contoh kesalahan menghalang adalah Sek. 21
seperti berikut:- APSPP 1975
1.1 Enggan memberi masuk
1.2 Enggan memberi maklumat
1.3 Membuang barang kes
1.4 Bertindak kasar
1.5 Tidak memberi kerjasama
1.6 Mencederakan
PKA 2. Terangkan dengan jelas kepada pemunya /
penduduk akibat dari segi perundangan
jika menghalang pegawai diberi kuasa
untuk menjalankan peruntukan akta ini.
(Denda dan penjara di bawah APSPP
1975) Maklumkan seksyen kesalahan
dan jenis denda yang boleh dikenakan.
PKA 3. Jika pemunya/penduduk masih enggan Salinan
mematuhi, buat laporan polis dan laporan polis
dapatkan salinan laporan. (Lamp. 44)
PKA 4. Minta bantuan polis untuk mendapatkan
maklumat (Nama, Alamat, Kad
Pengenalan) pemunya atau penduduk
(seksyen 24)
PKA 5. Buat laporan bertulis kepada PPKP dan
sertakan bersama salinan laporan polis.
PPKP 6. Semak dan laporkan kepada PPKPK/
KPPKP untuk tindakan selanjutnya.
GP 3. PROSIDUR TINDAKAN KERANA PEMUNYAATAU
PENDUDUK MENGHALANG MENJALANKAN
PERUNTUKAN AKTA INI
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
22
PPKP 7. Arahkan PPKP untuk memulakan
siasatan.
PPKP 8. Serahkan laporan lengkap kepada
PPKPK/KPPKP untuk semakan dan
tindakan seterusnya.
KPPKP 9. Jika ada kesalahan, arahkan buka kertas Kertas
siasatan. siasatan
(Lihat GP 11)
KPPKP 10. Maklumkan kepada Pegawai Kesihatan
Daerah.
PPKP 11. Rujuk kertas siasatan kepada TPR untuk
arahan selanjutnya dan dapatkan saksi.
PPKP 12. Daftarkan kes dimahkamah (Rujuk
Prosidur Tindakan Mahkamah –
GP No. 12)
PPKP 13. Dapatkan tarikh sebutan awal melalui “Letter of
“Letter of urgency” dari mahkamah. Urgency”
(Lampiran 11)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
23
CARTAALIR TINDAKAN PEMUNYA MENGHALANG
MENJALANKAN PERUNTUKAN – GP 3
Terang akibat
Masih enggan
Izinkan
Jalankan
Pemeriksaan
Lapor Polis
Lapor kepada PPKP
Lapor kepada PPKPK
Tindakan mahkamah
Enggan membenarkan masuk
premis
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
24
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PKA 1. Terima botol spesimen larva yang Borang &
berlabel dan dilak beserta borang buku rekod.
pemeriksaan aedes daripada PKA dan (Lamp. 15)
catatkan dalam buku daftar spesimen
akuan terima.
Pemeriksaan 2. Keluarkan akuan terima spesimen. Borang akuan
Larva menerima
(Lamp. 14)
Pemeriksaan 3. Periksa larva secepat mungkin
Larva berpandukan kepada garis panduan
memeriksa larva dan rekodkan
keputusan ke dalam Buku Daftar
Pemeriksaan Larva.
Pemeriksaan 4. Masukan semula larva yang telah
Larva diperiksa ke dalam botol mengandungi
70% alkohol dan lak bekas spesimen
dengan lak rasmi Kementerian
Kesihatan.
Pemeriksaan 6. Keluarkan Sijil Pemeriksaan Larva Sijil
Larva yang ditandatangani oleh pemeriksa Pemeriksaan
sendiri dan rekodkan dalam Buku Larva
Daftar Pemeriksaan Larva. (Lamp. 17)
Pemeriksa 7. Serahkan Sijil Pemeriksaan Larva
Larva beserta dengan borang pemeriksaan
larva dan spesimen yang telah dilak
kepada PKA yang menyerahkan
spesimen berkenaan.
GP 4. PROSIDUR ANALISA SPESIMEN LARVA
Catatan:
Kesihatan Daerah (Lampiran 12).
Setiap Pemeriksa Larva hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
25
PROSIDUR ANALISA SPESIMEN LARVA GP 4
Daftar spesimen dalam buku daftar
Serah kepada pemeriksa
Keluarkan surat akuan terima
Periksa, analisa dan rekod keputusan
Awet larva masuk dalam botol
Tandatangani sijil keputusan
Daftar dan keluarkan sijil
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
26
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PPKPK / 1. Pastikan setiap pasukan dibekalkan dengan Kamera
PPKP kamera jenis autofokus berserta tarikh.
PKA 2. Ambil gambar setiap tempat pembiakan
yang dijumpai semasa pemeriksaan
dari beberapa sudut.
PKA 3. Pastikan perkara berikut diambil (Lihat GP 5)
perhatian semasa mengambil gambar:
3.1 Tarikh yang betul pada kamera
3.2 Ambil gambar menunjukkan
lokasi pembiakan (jarak jauh dan
jarak dekat) berlatar belakangkan
premis, pemunya atau penduduk.
3.3 Pastikan pembantu bersama
pemunya atau penduduk
menyaksikan bersama semasa
gambar diambil.
PKA 4. Rekodkan bilangan gambar yang Diari poket
diambil berdasarkan setiap tempat (Lamp. 36)
pembiakan dalam diari poket.
PKA 5. Hantarkan filem-filem untuk diproses
PKA 6. Asingkan gambar bersama negatif dan Gambar dan
masukan ke dalam sampul surat atau negatif
plastik. Labelkan sampul surat atau
plastik dengan butir-butir berikut:
6.1 – Tarikh
6.2 – Masa
6.3 – Nama Pemunya premis
GP 5. PROSIDUR MENGAMBIL GAMBAR SEBAGAI EKSIBIT
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
27
6.4 – Alamat
6.5 – Nombor Rujukan
PKA 7. Masukkan semua sampul surat atau
plastik yang mengandungi gambar dan
negatif ke dalam sampul surat besar.
Catatkan tarikh pemeriksaan di sampul
surat besar.
PKA 8. Serahkan kepada pegawai penyimpan
eksibit.
PKAK 9. Daftarkan eksibit dalam Buku Daftar Buku Daftar
Eksibit. Eksibit
(Lamp. 18)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
28
PROSIDUR UNTUK MENGAMBIL GAMBAR
SEBAGAI EIKSIBIT (GP. 5)
Pastikan kamera berfungsi dan set tarikh
Ambil gambar tempat pembiakan dari
beberapa sudut
Catitkan bilangan gambar yang diambil
dalam buku rekod
Hantarkan filem untuk diproses
Labelkan gambar dan negatifnya
Serahkan kepada Penyimpan eksibit
Rekodkan penyerahan dan penerima
eksibit
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
29
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PKA 1. Sediakan 2 salinan borang perakuan Borang
mengambil barang atau bekas dan 2 mengambil
salinan borang mengambil spesimen Spesimen
larva. Larva/bekas
(Lamp. 19
& 6)
2. Dapatkan tandatangan pemunya /
penduduk pada borang mengambil
spesimen dan borang mengambil bekas
dan serahkan salinan pendua kepada
pemunya / penduduk.
3. Serahkan botol spesimen larva beserta Borang
borang permintaan analisis larva permintaan
kepada pemeriksa larva. analisa
spesimen
4. Dapatkan akuan penerimaan larva
penyerahan botol spesimen larva dan (Lamp. 13)
borang permintaan analisis dari
pemeriksa larva.
5. Serahkan eksibit dan salinan borang
asal kepada pegawai menyimpan
eksibit di pejabat.
GP 6. PROSIDUR MENDAPATKAN AKUAN PENGAMBILAN
EKSIBIT DI LAPANGAN
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
30
CARTAALIR PROSIDUR MENGAMBIL EKSIBIT DI
LAPANGAN (GP NO.6)
Kenalpasti tempat pembiakan
Enggan
diterima
Letakan
salinan di
premis
Tandakan dan labelkan barang kes
Terangkan kepada pemunya/
penduduk tujuan mengambil larva
dan bekas pembiakan
Sediakan dua salinan borang perakuan
larva dan bekas serta dapatkan
tandatangan pemunya atau penduduk
Serahkan larva kepada pemeriksa
larva
Rekodkan penyerahan dan
penerimaan larva
Serahkan eksibit kepada penyimpan
eksibit
Rekodkan penyerahan dan
penerimaan barang eksibit
Serahkan salinan pendua kepada
pemunya atau penduduk
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
31
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PKA 1. Kenalpasti tempat yang memungkinkan
pembiakan
(potential breeding)
PKA 2. Jalankan penyiasatan dan ambil gambar. Rujuk GP 5
PKA 3. Sediakan perintah Sek 8 (1) Rujuk
borang 395
(Lamp. 22)
PKA 4. Serahkan perintah sek 8 (1) kepada
penduduk/pemunya rumah
PKA 5. Daftarkan perintah sek 8 (1) ke dalam Rujuk GP 7
buku daftar perintah b........
PKA 6. Masukan salinan perintah ke dalam
fail perintah di bawah sek 8. dan
minitkan kepada PPKP
PPKP 7. Arahkan PKA untuk membuat
pemeriksaan ulangan
PKA 8. Jalankan lawatan susulan selepas tamat
tempoh perintah.
9. Jika perintah dipatuhi, tiada tindakan.
PKA 10. Jika perintah tidak dipatuh, sediakan Perintah (395)
laporan dan ambil gambar (Lamp. 22)
PPKP 11. Rujuk kepada PPKP untuk tindakan
selanjutnya.
PPKP 12. PPKP buka kertas siasatan
PPKP 13. Rujuk kepada PPKPK/KPPKP untuk
tindakan mahkamah.
GP 7. PROSIDUR PENGELUARAN PERINTAH DI BAWAH
SEKSYEN 8 (1) RUMAH KEDIAMAN
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
32
(GP 7). CARTAALIR PROSIDUR MENGELUARKAN
PERINTAH SEK. 8(1) (DI RUMAH KEDIAMAN)
Tempat yang mungkin pembiakan
dikenalpasti di rumah kediaman
Siasat dan ambil gambar
Sediakan Laporan
Sediakan notis perintah Sek.. 8 (1)
Semak
Lengkap
Ya
Serahkan notis
Lawatan susulan
Dipatuhi
Tiada tindakan
Tidak
lengkap
Tindakan
mahkamah
Tidak
mematuhi
perintah
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
33
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PPKP* 14. Kenalpasti tempat yang memungkinkan
pembiakan
(potential breeding)
PPKP 15. Jalankan penyiasatan dan ambil gambar Rujuk GP 5
PPKP 16. Sediakan perintah sek 8 (1) Rujuk
borang 395
(Lamp. 22)
PPKP 17. Serahkan perintah sek 8 (1) kepada
penduduk/ pemunya premis
PPKP 18. Daftarkan perintah sek 8 (1) ke dalam ..........
buku daftar perintah
PPKP 19. Masukan salinan perintah ke dalam fail
perintah di bawah sek 8. dan minitkan
kepada PPKP
PPKP 20. Arahkan PPKP untuk membuat
pemeriksaan ulangan
PPKP 21. Jalankan lawatan susulan selepas tamat
tempoh perintah
PPKP 22. Jika perintah dipatuhi, tiada tindakan. Notis
Perintah (395)
(Lamp 22)
PPKP 23. Jika perintah tidak dipatuhi, sediakan
laporan dan ambil gambar
PPKP 24. Rujuk kepada PPKP untuk tindakan
selanjutnya
PPKP 25. PPKPK arahkan dibuka kertas siasatan
7A. PROSIDUR PENGELUARAN PERINTAH DI BAWAH
SEKSYEN 8 (1) PREMIS PERNIAGAAN
(*) Pemeriksaan dijalankan bersama pasukan
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
34
(GP 7A). CARTAALIR PROSIDUR MENGELUARKAN
PERINTAH SEK. 8(1) (DI PREMIS PERNIAGAAN)
Tempat yang mungkin pembiakan
dikenalpasti di premis perniagaan
Siasat dan ambil gambar
Sediakan Laporan
Sediakan notis perintah Sek.. 8 (1)
Semak
Lengkap
Ya
Serahkan notis
Lawatan susulan
Dipatuhi
Tiada tindakan
Tidak
lengkap
Tindakan
mahkamah
Tidak
mematuhi
perintah
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
35
(GP 7B). CARTAALIR PROSIDUR MENGELUARKAN
PERINTAH SEK. 8(1) (DI TAPAK PROJEK BINAAN)
Tempat yang mungkin pembiakan
dikenalpasti di tapak projek binaan
Siasat dan ambil gambar
Sediakan Laporan
Sediakan notis perintah Sek.. 8 (1)
Semak
Lengkap
Ya
Serahkan notis
Lawatan susulan
Dipatuhi
Tiada tindakan
Tidak
lengkap
Tindakan
mahkamah
Tidak
mematuhi
perintah
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
36
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PPKP/PKA 1. Kenalpasti tempat pembiakan (Contoh :
Tapak Binaan, kilang, ladang Ternakan
dan lain-lain).
PPKP 2. Jalankan siasatan, ambil larva, sediakan
peta lakar tempat pembiakan dan ambil
gambar.
KPPKP 3. Sediakan laporan dan rujuk kepada
PPKPK serta Pegawai Kesihatan untuk
arahan selanjutnya
KPPKP 4. Cadangkan kepada pegawai Kesihatan
untuk mengambil tindakan seperti berikut:
Pegawai 4.1 Mengeluarkan perintah kerja
Kesihatan seperti Sek. 8 (2) atau;
4.2 Mengeluarkan perintah tutup
seperti sek 8(3) (aa) atau;
Pasukan 4.3 Melaksanakan perintah kerja
Penutup mengikut sub sek. (5) dan sub sek.
(6) serta menuntut kos dari pemunya /
penduduk. Tuntutan kos boleh dibuat
di bawah peruntukan sek. 8 (7).
PPKP dan 5. Dapatkan persetujuan cadangan dari
pembantu Pegawai Kesihatan
6. Sediakan perintah bertulis mengikut
pilihan Pegawai Kesihatan samada di
para 4.1 (Rujuk GP 7b) atau (Rujuk
GP 8) atau 4.3.
7. Tubuhkan pasukan yang terdiri daripada
PK, PPKP (U29, U32) dan PKA untuk
mengambil tindakan.
GP 8. PROSIDUR MENGELUARKAN PERINTAH
DI BAWAH SEKSYEN 8(2)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
37
8. Jika perintah di para 4.1 atau 4.2 atau 4.3
dipatuhi dalam tempoh yang ditetapkan:
8.1 Periksa semula dan ambil gambar
8.2 Jika perintah tidak dipatuhi
sepenuhnya, keluarkan perintah
lanjutan.
9. Jika syarat dipatuhi sepenuhnya,
keluarkan surat pelepasan perintah tutup.
10. Jika notis tidak dipatuhi, ambil gambar Rujuk GP 12
dan sediakan laporan untuk tindakan
mahkamah.
11. Sediakan fail siasatan untuk tindakan
mahkamah.
12. Sekiranya kerja-kerja telah dilakukan
mengikut peruntukan sek. 8(7), tuntutan
hendaklah dibuat terhadap pemunya /
penduduk seperti berikut:
12.1 Sediakan laporan terperinci kos
tuntutan.
12.2 Hantarkan notis berserta kos tuntutan
terperinci kepada pemunya /
penduduk melalui pos berdaftar
akuan terima (A.R Register).
12.3 Jika kos tuntutan dibayar oleh
pemunya / penduduk tiada
tindakan lanjut diambil.
12.4 Sekiranya pemunya / penduduk
enggan membayar kos tuntutan,
kemukakan notis peringatan
supaya tuntutan dibayar dalam
tempoh 30 hari.
12.5 Jika pemunya / penduduk masih
enggan membayar, kemukakan
laporan lengkap kepada PUU,
KKM untuk arahan selanjutnya.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
38
CARTAALIR PROSEDUR MENGELUARKAN
PERINTAH SEK. 8(2)
Kenalpasti tempat membiak atau memberi
perlindungan serangga pembawa penyakit
Perintah dipatuhi
dalam tempoh
Keluarkan surat
tarik balik
perintah tutup
Tiada tindakan
lanjut
Ambil gambar & sediakan laporan
bertulis beserta pelan lakar
Sediakan laporan dan rujuk pada PPKP
serta Peg. Kesihatan untuk arahan
Cadangkan kepada Peg. Kesihatan untuk
ambil tindakan sama ada sek. 8(2)/8(3)(aa)/
8 sub-sek (5)/8 sub-sek (6) Sedia perintah
tuntut kos Sek. 8 sub-sek (7)
Dapatkan persetujuan Peg. Kesihatan
Sediakan perintah bertulis mengikut
persetujuan Peg. Kesihatan
Perintah tidak dipatuhi
dalam tempoh
Ambil gambar dan sedia
laporan untuk tindakan
mahkamah
Ambil tindakan dibawah
sek. 8 (7) dan kos dituntut
ke atas pemunya
Hantar notis beserta kos
tuntutan kepada pemunya
melalui surat akuan terima
Jika pemilik enggan bagi
notis tempoh 30 hari
Jika pemunya masih enggan
kemukakan laporan kepada PUU
untuk 32 tindakan lanjut
Tubuh pasukan untuk ambil tindakan
dan serah perintah kepada pemunya
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
39
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PPKP/PKA 1. Kenalpasti tempat pembiakan (Contoh:
Tapak Binaan, Kilang, Ladang Ternakan
dan lain-lain
PPKP 2. Jalankan siasatan, ambil larva, sediakan
peta lakar tempat pembiakan dan
ambil gambar
KPPKP 3. Sediakan laporan lengkap
KPPKP 4. Semak laporan dan dokumen
PPKP 5. Dapatkan persetujuan cadangan
penutupan dari Pegawai Kesihatan
Pegawai 6. Sediakan notis perintah tutup
Kesihatan
7. Tubuhkan pasukan penutupan yang
terdiri daripada PK,KPPKP dan PKA.
Pasukan 8. Pergi ke lokasi dan kenalkan diri
Penutup berserta pembantu dan maklumkan
tujuan kedatangan untuk menutup
premis di bawah APSPP 1975.
PPKP dan 9. Serahkan perintah penutupan kepada Perintah
pembantu pemunya / pemilik premis dan dapatkan Penutupan
tandatangan penerimaan. (Lampiran 21)
10. Tampalkan notis di tempat yang mudah
dilihat dan ambil gambar notis yang
ditampal
GP 8A. PROSIDUR PENUTUPAN PREMIS DI BAWAH
SEKSYEN 8(3), (aa) (*)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
40
(*) Catatan: Kriteria premis yang boleh ditutup adalah seperti berikut:-
1.1. Terdapat melebihi 5 tempat pembiakan di sesuatu kawasan atau tempat
pembiakan yang luas.
1.2. Berlakunya wabak di kawasan operasi
1.3. Pernah diambil tindakan mahkamah kerana ingkar perintah
1.4 Sila rujuk pekeliling JKA 1/2001. ruj. Bil. (13) KKM (Am) 09/62/10-
2/10, Bth: 8/1/2001. (Lampiran 26)
11. Buat rondaan ke lokasi untuk
memastikan perintah dipatuhi
12. Jika perintah dipatuhi dalam tempoh
yang ditetapkan
12.1 Periksa semula dan ambil gambar,
keluarkan surat pelepasan
perintah tutup.
13. Jika syarat tidak dipatuhi sepenuhnya,
keluarkan surat lanjutan perintah tutup.
14. Jika notis masih tidak dipatuhi, ambil
gambar dan sediakan laporan untuk
tindakan mahkamah.
15. Sediakan fail siasatan untuk mahkamah.
(Rujuk GP 12 Tindakan mahkamah)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
41
CARTAALIR PROSEDUR MENGELUARKAN
PERINTAH SEK. 8(3), (AA)
Kenalpasti tempat membiak /
memberi perlindungan
serangga pembawa penyakit
Ambil gambar, sediakan
laporan, pelan lakar & semak
Dapatkan persetujuan Pegawai
Kesihatan dan tubuhkan pasukan
Pergi ke lokasi bersama pasukan,
serahkan perintah dan dapatkan
t/tangan penerimaan
Tampal perintah di tempat yang
mudah dilihat dan ambil gambar
Perintah dipatuhi
dalam tempoh
Keluarkan surat
tarik balik
perintah tutup
Tiada apa-apa
tindakan
Perintah tidak
dipatuhi dalam
tempoh
Keluarkan notis
lanjut tempoh
penutupan
Lawatan susulan, ambil
gambar, sediakan laporan
untuk tindakan mahkamah
Tindakan
mahkamah
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
42
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PPKP 1. Terima keputusan analisa larva positif 1. Keputusan
daripada pemeriksa Pemeriksaan
Larva.
2. Rujuk keputusan pemeriksaan kepada (Lamp. 17)
PPKP untuk tindakan mengkompaun
mengikut kadar kompaun yang telah 2. Borang
dikeluarkan oleh Kementerian Perakuan
Kesihatan seperti berikut: Pungutan
Larva
(Lamp 19)
3. Borang
Perakuan
Pengambilan
Bekas/
Barangbarang
(Lamp 6)
4. Kertas
cadangan
Rujuk
Pekeliling
JKA 2001
KPPKP/ 3. Semak kertas cadangan dan arahkan (Lamp. 26)
PPKP keluarkan kompaun.
PPKP 4. Isi borang tawaran kompaun seperti
PKA/ diarahkan
5. Beri tempoh 14 hari untuk menjelaskan
kompaun
GP 9. PROSIDUR MENGELUARKAN KOMPAUN
Bil. Jenis Premis Kadar
1 Kilang RM500.00
2 Kawasan Pembinaan RM500.00
3 Hotel & Bangunan Komersial RM500.00
4 Tanah Lapang RM300.00
5 Institusi Pengajian Tinggi RM 300.00
6 Tempat Pembuangan Sampah RM 300.00
7 Hospital RM 200.00
8 Sekolah RM150.00
9 Kedai RM150.00
10 Pejabat RM150.00
11 Klinik RM150.00
12 Rumah Kediaman RM100.00
13 Lain-lain Premis RM150.00
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
43
PPKP 6. Tandatangani kompaun
PKA/PKAK 7. Daftarkan dalam Buku Daftar Kompaun
dan Tindakan Mahkamah
PKA 8. Serahkan kompaun melalui pos biasa Buku daftar
atau penghantar saman kompaun.
(Lamp. 28)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
44
CARTAALIR PROSEDUR MENGELUARKAN KOMPAUN
APSPP 1975 - (GP. NO.9)
Pemeriksaan spesimen larva Seranggaserangga
Pembawa Penyakit
Tiada Tindakan
Negatif
Positif
Kertas cadangan untuk kompaun
PPKP semak kertas cadangan kompaun
PPKPK semak dan luluskan kompaun
Semak pengambilan eksibit mengikut
checklist
Meneliti cadangan kadar kompaun
Mengisi buku kompaun
Kompaun ditandatangani PPKP /PPKPK
Daftar dalam rekod
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
45
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PKA/PRA 1. Sediakan catatan tugas harian dalam Dairi Poket
diari poket (Lamp 36)
2. Rekodkan perkara berikut:
2.1. Tarikh,
2.2. Masa,
2.3. Tempat
2.4. Hasil kerja
2.5. Rumusan kerja
a) Bilangan dan Nombor gambar
b) Bilangan dan Nombor spesimen
c) Bilangan dan Nombor rampasan
PPKP 3. Serahkan poket diari kepada PPKP
untuk semakan setiap minggu, dan
tandatangan
GP 10. PROSIDUR PENYEDIAAN DAIRI SIASATAN
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
46
CARTAALIR PROSEDUR PENYEDIAAN DAIRI
SIASATAN (ID)
Mengeluarkan arahan kepada PKA (AI/O)
Arahan diterima untuk menyediakan ID
Penggunaan Format ID yang seragam
Sediakan Diari Siasatan yang seragam
Diari Siasatan diserah
Tiada Tindakan
Lengkap
Tidak Lengkap
Mengarahkan siasatan lanjut dilakukan
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
47
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PKA/PPKP 1. Buka kertas siasatan apabila: Fail Siasatan
(Vektor) 1.1 Kompaun tidak dijelaskan dalam
tempoh yang diberikan
1.2 Tidak mematuhi perintah di
bawah sek. 8.
1.3 Melakukan kesalahan menghalang
di bawah sek. 21
1.4 Melakukan kesalahan membiarkan
pembiakan serangga pembawa
penyakit berulang kali.
1.5 Lain-lain kesalahan di bawah
APSPP 1975.
2. Isikan butir-butir seperti berikut:
2.1 Folio (A) muka hadapan
2.1.1 Nama Pegawai Penyiasat
2.1.2 Negeri dan Daerah
2.1.3 Bil. nombor kertas siasatan
2.1.4 Bil. Timbalan Pendakwa Raya
2.1.5 Bil. aduan, tarikh, masa, tempat
kejadian, jenis kesalahan
2.1.6 Nama dan alamat pengadu
2.1.7 Bil. Kes
2.1.8 Isikan No. Saman
2.1.9 Nama Mahkamah
2.1.10 Seksyen pertuduhan
2.1.11 Tarikh dituduh di Mahkamah
2.1.12 Tarikh Tangguhan
2.1.13 Tarikh Perbicaraan
2.1.14 Nama-nama, No. K/P, jantina
umur dan bangsa orang yang
dituduh, tarikh ditangkap dan
hukuman yang lalu
GP 11. PANDUAN MENYEDIAKAN MAKLUMAT DAN
KANDUNGAN KERTAS SIASATAN
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
48
2.2 Folio (B) muka kedua
2.2.1 Isikan keterangan ringkas urutan
kejadian dan ditandatangani
oleh Pegawai Penyiasat.
2.2.2 Masukan kertas minit.
2.2.3 Izin pendakwaan dari TPR
PO
2.3 Folio (C) muka ketiga
(PPKP/ 2.3.1 Nama saksi
KPPKP) A -
AA -
AAA -
PKA A1 - Pegawai siasatan (I/O)
A2 - Ketua Pasukan
A3 - Pembantu
A4 - Penyimpan eksibit
A5 - Pemeriksa larva
A6 - Pegawai Kesihatan
A7 - Penyerah saman dan
Notis Perakuan larva
A8 - Saksi-saksi lain yang
berkaitan
PO 2.3.2 Surat-surat berkaitan siasatan
(PPKP/ 2.3.3 Tarikh surat Doktor/ Saman
KPPKP) diserah kepada tertuduh
2.3.4 Bil. Pekeliling Warta
2.3.5 Waran Tangkap
2.3.6 Bil. gambar
2.3.7 Bil. Jaminan
2.4 Folio D muka belakang
2.4.1 Barang kes
2.4.2 Jenis barang-barang kes, tanda
pejabat dan No. Daftar
2.4.3 Tarikh waran tangkap dipulangkan
2.4.4 Keputusan mahkamah, tarikh,
nama PO, pembela-pembela dan
seksyen yang terlibat
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
49
2.4.5 Hukuman dan denda
2.4.6 Ulang bicara
2.5 Dokumen-dokumen yang perlu
dimasukkan dalam kertas
siasatan mengikut susunan dan
ditandakan di sebelah atas
penjuru kanan dengan bulatan
merah seperti berikut:
2.5.1 Salinan Diari Siasatan - ditanda
dengan (C1) diikuti (C2) jika
ada pertambahan ID.
2.5.2 Salinan butir-butir Pengaduan -
M143 (ditanda D1)
2.5.3 Salinan butir-butir pertuduhan -
M114 (ditanda D2)
2.5.4 Salinan butir-butir saman -
M111 (ditanda D3)
2.5.5 Salinan Peta Lakar
2.5.6 Salinan keputusan analisa larva
2.5.7 Salinan borang pemeriksaan Aedes
2.5.8 Salinan bukti penyerahan spesimen
2.5.9 Salinan notis bagi mengemukakan
Sijil Perakuan analisa larva.
2.5.10 Salinan perakuan pungutan bekas
pembiakan (senarai bongkar)
2.5.11 Salinan Perakuan pungutan larva
nyamuk Aedes
2.5.12 Salinan dokumen Pendaftar
Syarikat / Perniagaan dan lain-lain
dokumen.
2.5.13 Salinan notis Seksyen 8.
2.5.14 Kertas minit
2.5.15 Lain-lain surat-menyurat
2.5.16 Keputusan
2.5.17 Haribulan
2.5.18 Mahkamah
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
50
2.5.19 Nama Pengadil
2.5.20 Nama Pendakwa
2.5.21 Nama Pembela
2.5.22 Dihukum di bawah undangundang
2.5.23 Hukuman: B1
B2
B3
2.5.24 Tandatangan Pendakwa
2.5.25 Ulang bicara
2.5.26 Bil
2.5.27 Mahkamah
2.5.28 Nama Hakim
2.5.29 Nama Timbalan Pendakwa Raya
2.5.30 Nama Pembela
2.5.31 Haribulan
2.5.32 Keputusan
2.5.33 Tandatangan Pendakwa Raya
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
51
(GP 11). CARTAALIR PROSIDUR PENYEDIAAN MAKLUMAT
DAN KANDUNGAN FAIL SIASATAN (IP)
Rujuk fail siasatan
Arahan menyediakan (IP) melalui
kertas minit arahan
Menyediakan IP dengan lengkap
butirannya
Catatkan butiran penting dalam IP
Dokumen-dokumen dimasukkan
dalam fail siasatan
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
52
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PKA 1. Sediakan dokumen-dokumen untuk Lamp. 30,
tindakan seperti berikut: 31, 32
1.1 Kertas Pengaduan - 3 salinan
(Borang Mahkamah 143)
1.2 Kertas Pertuduhan - 3 salinan
(Borang Mahkamah 114)
1.3 Kertas Saman - 3 salinan (Borang
Mahkamah 111)
1.4 Borang Kebenaran penyerahan
saman (sek. 34(2) KAJ) - 3 salinan (Lamp. 33)
PPKP/ 2. Lengkapkan siasatan dengan salinan
PKAK/PKA dokumen berikut:
2.1 Sijil Perakuan Larva
2.2 Sijil Perakuan Bekas/Barang eksibit
2.3 Gambar dan negatif tempat
pembiakan mudah alih atau tidak
mudah alih
2.4 Surat serahan larva untuk
pemeriksaan
2.5 Sijil Perakuan keputusan analisa larva
2.6 Peta lakar lokasi premis
2.7 Peta lakar tempat pembiakan larva
2.8 Salinan kompaun OKS
2.9 Sijil Pendaftaran Syarikat
(Borang 29 & 49)
2.10 Sijil Pendaftaran Perniagaan
2.11 Fakta kes
2.12 Kertas minit
2.13 Lain-lain dokumen yang difikirkan
perlu bagi menyokong kes di
mahkamah
GP 12. PROSIDUR PENYEDIAAN TINDAKAN
MAHKAMAH (KES SAMAN)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
53
PPKP 3. Semua barang kes berbentuk dokumen
asal hendaklah disimpan di dalam sampul
surat yang berasingan. Senaraikan
kandungan di luar sampul surat
PPKP 4. Isikan borang izin pendakwaan untuk (Lamp. 35)
mendapatkan keizinan dari Timbalan
Pendakwa Raya.
5. Semak kertas siasatan
KPPKP/ 6. Kemukakan kertas siasatan yang lengkap
PPKP untuk mendapatkan arahan dan izin dari
PPKP TPR (Rujuk GP 12)
7. Sediakan surat permohonan untuk
pendaftaran kes di mahkamah majistret
PPKP 8. Sediakan permohonan untuk sebutan
awal (Letter of Urgency).- jika perlu
untuk kes tertentu
PPKP 9. Daftarkan kes ke mahkamah. Dapatkan
akuan penerimaan dokumen saman,
pertuduhan dan pengaduan di dalam
buku despatch khas untuk mahkamah.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
54
CARTAALIR PROSIDUR UNTUK PENYEDIAAN TINDAKAN
MAHKAMAH (KES SAMAN)
Serahkan fail kepada IKK (PO)
untuk semakan
Sediakan dokumen untuk
tindakan mahkamah lengkapkan
kertas siasatan dengan dokumen
yang perlu
PO semak fail
Siapkan surat izin pendakwaan
dari TPR
Serahkan kertas siasatan kepada
TPR
Daftarkan kes di Mahkamah
Majistret
Dapatkan Tandatangan Majistret
Hari sebutan kes
Mengaku salah
Keputusan
mahkamah
Tidak mengaku
salah
Dapatkan tarikh
perbicaraan
Rekodkan dalam
fail siasatan
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
55
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PPKP (IO) 1. Pastikan kertas saman telah (Lamp.33)
ditandatangani oleh Majistret dan
dicop mohor mahkamah
PPKP (IO) 2. Pastikan surat kebenaran penyerahan
saman telah diperolehi menurut
sek. 34 (ii) KAJ
PKA 3. Bagi kesalahan orang perseorangan Sek. 35 (1)
3.1 Serahkan saman berserta notis KAJ
dan laporan pemeriksaan larva Sek. 16 (1)
kepada OKS APSPP 1975
3.2 Dapatkan tandatangan OKS di
bahagian belakang saman dan
laporan pemeriksaan larva yang
asal (Lihat lampiran)
3.3 Tinggalkan salinan saman dan
laporan perakuan larva
kepada OKS
PKA 4. Bagi kesalahan oleh syarikat, Sek. 35 (3)
pertubuhan, perbadanan, firma, KAJ
persatuan atau kumpulan orang. Sek. 16 (2)
4.1 Serahkan saman kepada seseorang APSPP 1975
pengarah, pengurus, setiausaha
atau pegawai lain atau seseorang
yang berupa sebagai bertindak
dalam jawatan itu.
4.2. Ikut para 3.1 hingga 3.3
PKA 5. Sekiranya saman tidak dapat
disempurnakan mengikut kaedah
seperti para. 3 dan para. 4 kepada OKS
selepas 3 kali cubaan, sedangkan
diketahui OKS memang tinggal di
GP 13. PROSIDUR PENYEMPURNAAN SAMAN
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
56
alamat yang dinyartakan dalam saman,
ambil tindakan berikut :
PKA 5.1. Tinggalkan satu salinan saman Sek. 35 (4)
kepada orang dewasa ahli KAJ
keluarganya atau kepada orang Sek. 16
gajinya yang tinggal bersama. APSPP 1975
Dapatkan pengenalan diri dan
no. k/p orang dewasa tersebut.
5.2 Sediakan diari siasatan (ID) dan
rujuk kepada PPKP
PKA 6. Sekiranya saman tidak dapat
disempurnakan kepada OKS, mengikut
kaedah di para 3, para 4 dan para 5
sediakan diari siasatan (ID)
PPKP 6.1 Rujuk diari siasatan (ID) kepada
KPPKP/PP PPKP untuk tindakan
KPK(PO) 6.2 PPKP rujuk (ID) kepada pegawai
pendakwa
6.3 Mohon kepada mahkamah untuk
serahan gantian
6.4 Sekiranya mahkamah meluluskan
permohonan serahan gantian, penyerah
saman hendaklah menyempurnakan
serahan gantian seperti berikut:
PKA 6.4.1 Sempurnakan dengan (lamp. 38)
menampalkan salinan saman Sek. (36)
dimana-mana premis itu yang KAJ
dapat dilihat dan dimana-mana
tempat lain dimana orang yang
disaman itu biasanya tinggal
PKA 6.4.2. Buat affidavit penyempurnaan
saman secara serahan gantian
dihadapan pesuruhjaya
sumpah dimana-mana
mahkamah yang berhampiran.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
57
CATALIR PROSEDUR MENYEMPURNAKAN SAMAN
Semak dokumen yang perlu disempurnakan
Dapatkan kelulusan mahkamah
untuk menyempurnakan saman
mengikut KAJ Sek. 34 (ii)
Penyerahan saman oleh penyampai
saman yang dilantik oleh pejabat
Serahkan dokumen berikut kepada OKS
a) Surat Saman (Mah 111)
b) Sijil Perakuan Analisa Larva
OKS enggan terima saman
Buat ID
Sediakan affidavit serahan gantian
Dapatkan kelulusan mahkamah
untuk serah gantian
Tampal saman di tempat yang
senang dilihat
Pamerkan salinan di Mahkamah
Buat affidavit penyempurnaan
serahan gantian
Saman tak dapat
disempurnakan
Buat lawatan 3
kali percubaan
Saman dapat
disempurnakan
Dapatkan bukti
penyerahan
saman
Buat ID Serahkan
salinan kedua
kepada OKS
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
58
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PO 6. Hukuman denda harian boleh dipohon Kertas
di mahkamah sekiranya OKS siasatan
melakukan kesalahan yang berterusan
seperti contoh berikut:
6.1 Kesalahan di bawah sek. 8
6.2 Kesalahan di bawah sek. 13
(pembiakan berterusan)
6.3 Kesalahan berat yang berterusan
(severity of the offence)
PO 7. Mohon kepada mahkamah untuk jatuhkan Kertas
hukuman berat dan denda harian jika siasatan
OKS tidak mematuhi perintah.
PO 8. Tindakan berikut hendaklah diambil Kertas
apabila mahkamah bersetuju siasatan
mengeluarkan perintah mengenakan
denda harian:
8.1 Menjalankan pemeriksaan harian atau
berkala ditempat kesalahan dilakukan
dari tarikh perintah mahkamah.
8.2 Memohon denda harian dibatalkan
di mahkamah apabila laporan
menunjukkan OKS telah mengambil
segala arahan yang diperlukan
PO 9. Memohon kepada mahkamah satu Laporan
tarikh untuk membentangkan laporan harian
kesalahan berterusan untuk
mensabitkan jumlah denda harian.
5. Kaedah menjalankan pemeriksaan
untuk perlaksanaan denda harian:
GP 14. PROSIDUR MELAKSANAKAN DENDA HARIAN
(SEKSYEN 23 (c) APSPP 1975)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
59
IO 5.1 Serahkan surat perintah mahkamah
kepada OKS setiap kali
pemeriksaan hendaklah dijalankan.
IO 5.2 Jalankan pemeriksaan untuk
mengesan tempat pembiakan.
IO 5.3 Ambil gambar tempat pembiakan.
IO 5.4 Ambil spesimen larva.
IO 5.5 Sediakan laporan pemeriksaan
dan diserahkan kepada OKS
sebagai pemberitahuan.
IO 5.6 Sediakan laporan kepada PO untuk
dikemukakan ke mahkamah bagi
tindakan meneruskan denda harian
PO 5.7 Hadir di mahkamah pada tarikh
yang ditetapkan untuk sebutan
kali kedua.
5.8 Sekiranya OKS telah mematuhi
perintah dan tiada lagi tempat
pembiakan ditemui.
IO 5.9 Sediakan laporan kepada PO
untuk dikemukakan di mahkamah
bagi membatalkan perintah
denda harian.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
60
CARTALIR PROSIDUR MELAKSANAKAN DENDA HARIAN
(SEK. 23 C APSPP PIND. 2000)
OKS didapati bersalah
Rayuan oleh OKS
PO mohon hukuman berat dan denda
sekiranya OKS tidak mematuhi arahan
pemulihan
Memohon tarikh sebutan kedua dan
memaklumkan kepada OKS secara
bertulis
Pemeriksaan harian oleh I/O sehingga
tindakan pemulihan diambil
Kemukakan laporan pemeriksaan
harian kepada mahkamah
Mematuhi
Memohon mahkamah
menjatuhkan hukuman
harian mengikut pada
laporan
Tidak mematuhi
Mohon mahkamah
meneruskan denda harian
sehingga arahan pemulihan
dilaksanakan
Tamat
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
61
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
Pemaju 1. Pemaju perlu memohon kepada Pejabat
Kesihatan secara bertulis berkenaan
dengan projek yang akan dimajukan.
PKD 2. Jika pemaju tidak membuat Rujuk GP 16
permohonan, Pejabat Kesihatan perlu
mengeluarkan notis supaya pemaju
mengemukakan permohonan.
Bhg. 3. Menerima permohonan dan pelan untuk
Pengurusan kerja membina bangunan, memajukan
tanah, menebus guna tanah, mengorak,
melombong atau kerja-kerja lain yang
sedang atau akan diusahakan,
dilaksanakan atau dijalankan oleh pemaju.
Bhg. 4. Merekodkan surat permohonan dalam Daftar pelan
Pengurusan buku daftar penerimaan surat pejabat
5. Pelan-pelan diminitkan kepada PPKP
untuk ulasan dan meneliti kehendakkehendak
akta berkaitan dan
mengedarkannya untuk tindakan
siasatan tapak oleh PPKP.
6. Pemaju hendaklah memaklumkan secara Surat rasmi
bertulis kepada Pejabat Kesihatan bila
projek akan dimulakan.
GP 15. PROSIDUR MELULUSKAN KERJA-KERJA YANG
MUNGKIN MEMBIAKKAN ATAU MEMBERI
PERLINDUNGAN KEPADA SERANGGA PEMBAWA
PENYAKIT DI BWAH SEKSYEN (11& 12) APSPP 1975
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
62
PPKP 7. Membuat temujanji dengan Dairi rasmi
permohonan secara bersurat/ telefon
untuk lawatan tapak.
PPKP 8. Membuat lawatan tapak bersama APSPP 1975
pemohon dan mengenal pasti kesesuaian
tapak mengikut keperluan bagi kerjakerja
membina bangunan, memajukan
tanah, menebus guna tanah, mengorek,
melombong atau kerja-kerja lain selaras
dengan kehendak-kehendak yang
terdapat di dalam akta.
PPKP 9. Sediakan laporan lengkap lawatan dan Laporan
dimajukan kepada PPKPK untuk
semakan dan ulasan.
KPPKP 10. Laporan dimajukan kepada Pegawai Laporan
Kesihatan untuk pengesahan.
PPKP 11. Hantar maklumbalas cadangan dan
tindakan yang perlu diambil kepada
pemaju/pemohon dan salinan kepada
agensi kerajaan yang berkaitan seperti
Majlis Daerah/Majlis Perbandaran.
PPKP 12. Rekodkan ke dalam buku daftar surat
keluar dari pejabat.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
63
CARTALIR PROSIDUR MELULUSKAN KERJA-KERJA YANG
MUNGKIN MEMBIAK/ MEMBERI PERLINDUGAN
SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT DI BAWAH SEK. (11&12)
Menerima permohonan untuk
kerja-kerja tanah
Rekodkan permohonan dlm. buku
daftar pelan
Pelan diminit kepada PPKP untuk
ulasan mengikut kehendak Akta
PPKP membuat lawatan tapak
untuk kesesuaian projek
PPKP sediakan laporan hasil
siasatan tapak dan majukan kepada
PPKPK dan Pegawai Kesihatan
Hantarkan jawapan maklumbalas
Jabatan Kesihatan kepada Majlis
Daerah/ Perbandaran untuk tindakan
Rekodkan dalam buku daftar surat
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
64
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PKD 1. Terima maklumat melaui pemantauan Surat aduan/
atau aduan. siasatan
Pengurusan 2. Rekodkan maklumat atau aduan.
3. Minitkan aduan kepada KPPKP
Daerah untuk tindakan.
KPPKP 4. Arahkan PPKP memulakan siasatan.
PPKP 5. Mulakan siasatan berkaitan : Lot tanah
i. Pemilik/ pengusaha daripada
ii. Lokasi PTG dan
iii. Alamat lain-lain yang
iv. Tarikh dan masa siasatan berkaitan
v. Jenis kerja yang dilakukan
Sediakan laporan siasatan yang lengkap.
PPKP 6. Kemukakan laporan siasatan kepada
KPPKP Daerah untuk tindakan
selanjutnya.
KPPKP 7. Kemukakan laporan lengkap kepada
Pegawai Kesihatan untuk tindakan
dan arahan selanjutnya.
PK/KPPKP/ 8. Keluarkan notis meminta pemaji Notis
PPKP kemukakan pelan-pelan dan jenis kerja Lampiran 40
yang hendak dan sedang dijalankan
dalam tempoh 7 hari dari tarikh notis
dikeluarkan.
(IO) 9. Jika tidak mematuhi notis buka kertas Fail
siasatan (IP) untuk tindakan mahkamah siasatan
GP 16. PROSIDUR TINDAKAN MAHKAMAH KEPADA PIHAK
PEMAJU YANG MELANGGAR SEKSYEN 11 &12
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
65
CARTALIR TINDAKAN MAHKAMAH KEPADA PIHAK
PEMAJU YANG MELANGGAR- SEK (11&12)
Tiada permohonan
Siasat
Sediakan laporan siasatan
Majukan keada Peg.
Kesihatan/Ketua Pengarah
Keluarkan notis kepada
pemaju
Gagal kemuka
pelan/ permohonan
bertulis
Notis
dipatuhi
Teruskan
dengan
prosidur
GP 15
Keluarkan
kompaun/Tindakan
mahkamah
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
66
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PPKP/PKA 1. Kriteria berikut perlu dipatuhi untuk
menjalankan pemeriksaan premis dari
6.00 ptg. - 10.00 mlm.
- Kawasan Wabak
- Kawasan wabak yang tidak terkawal
dalam masa 14 hari
- Lebih 50% premis tiada penghuni
semasa pemeriksaan pada jam
6.00 pg. hingga 6.00 ptg.
Atau
- Aduan
- Pemeriksaan Khas
PPKP 2. Sediakan laporan khas beserta ulasan/
cadangkan kepada KPPKP berdasarkan
kriteria di atas
KPPKP 3. Semak laporan dan cadangan daripada
PPKP
PPKP 4. Rujuk Laporan untuk pertimbangan dan
kelulusan Peg. Kesihatan atau KPPKP
PPKP 5. Selepas kelulusan diberikan ambil
tindakan seperti berikut:
i. Maklumkan secara bertulis kepada
pihak polis yang berdekatan dengan
kawasan operasi.
ii. Maklumkan kepada agensi kerajaan
dan lain-lain pihak yang berkenaan.
GP 17. PROSIDUR KHAS MENJALANKAN PEMERIKSAAN
PREMIS / SELEPAS JAM 6.00 PETANG - 10.00 MALAM
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
67
iii. Maklumkan kepada orang awam
melaui radio tempatan atau
pembesar suara jika melibatkan
kawasan operasi yang luas.
PPKP 6. Menyediakan pasukan.Anggota pasukan
diwajibkan mematuhi perkara berikut:
i. Anggota memakai ‘vest’
penguatkuasaan dan pakaian
seragam.
ii. Tanda nama dan kad pengenalan diri.
iii. Membawa bersama kad perakuan
kuasa
iv. Setiap pasukan hendaklah dianggotai
oleh 2 orang atau lebih.
v. Kumpulan hendaklah menggunakan
pejabat.
vi. Menjalankan aktiviti kajian /
pemeriksaan.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
68
CARTALIR PROSIDUR UNTUK MENJALANKAN
PEMERIKSAAN PREMIS/ KAJIAN SELEPAS
JAM 6.00 PETANG - 10.00 MALAM
Pemeriksaan/Kajian selepas
jam 6.00 - 10.00
Membuat analisa status kawasan
Mengemukakan laporan/ cadangan
tindakan kepada Pegawai Kesihatan
Tidak diberi
kebenaran
Peg. Kesihatan
memberi kebenaran
Jalankan
pemeriksaan
(Rujuk GP
Pemeriksaan)
Maklumkan kpd:
a. Polis dan
pihak berkaitan
b. Hebahan awam
jika perlu
Tamat
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
69
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PKA 1. OKS enggan terima dari penjawat
awam dokumen-dokumen seperi
berikut :
1.1 Saman
1.2 Sapina
1.3 Perintah
PKA 2. Beritahu OKS akibat enggan terima
dokumen.
PKA 3. Jika OKS masih juga enggan
menerima dokumen tersebut, buat
laporan polis.
PKA 4. Minta kerjasama polis untuk bersama
menyempurnakan saman.
PKA 5. Jika dokumen diterima olek OKS,
proses penyempurnaan tamat.
GP 18. ENGGAN MENERIMA DOKUMEN DARI PENJAWAT
AWAM (MENGIKUT SEKSYEN 172, KANUN KESEKSAAN)
Catatan: Walaupun dokumen telah disempurnakan kemudianya kepada OKS, pihak polis
boleh meneruskan tindakan mahkamah di bawah sek. 172, Kanun Keseksaan
Pengadu atau penyampai saman boleh menjadi saksi dalam kes tersebut
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
70
CARTAALIR PROSIDUR OKS /OKT ENGGAN MENERIMA
DOKUMEN DARI PENJAWAT AWAM (MENGIKUT
SEKSYEN 172 KANUN KESEKSAAN)
OKS/OKT enggan menerima dokumen
seperti:- saman, sapina, perintah.
Penyerah dokumen terangkan kpd
OKS/OKT akibat enggan terima dokumen.
Penyerah dokumen buat laporan polis.
Minta kerjasama polis untuk sempurnakan
saman.
Jika dokumen diterima OKS/OKT maka
proses penyempurnaan dokumen tamat.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
71
T/JAWAB PROSES DOKUMEN
PKAK 1. Terima eksibit bersama borang Daftar
penyerahan dari ketua pasukan. menyimpan
1.1 Eksibit Eksibit -
- Botol spesimen Lampiran 18
- Bekas tempat pembiakan yang
mudah alih
- Borang tempat pembiakan larva
- Borang perakuan pengambilan bekas
- Borang perakuan pungutan larva
- Laporan Pemeriksan Larva
- Pelan Lokasi Premis
- Pelan Lakar tempat pembiakan
- Kekunci
- Gambar dan negatif
- Lain-lain barang atau dokumen
yang berkaitan
PKAK 2. Asingkan eksibit mengikut jenis
(dokumen/ bukan dokumen)
3. Daftarkan dalam buku penyimpanan eksibit.
PKAK 4. Pastikan eksibit ditanda mengikut kod eksibit. Daftar
4.1 Contoh tanda kod spesimen: menyimpan
eksibit
(lampiran 18)
GP 19. PROSIDUR MENYIMPAN EKSIBIT
PKKT/B1/1/03
PKKT/B2/1/03
PKKT Pejabat Kesihatan Nama Pejabat
Kota Tinggi Kesihatan
B1 Botol spesimen Botol larva
B2 Lain-lain eksibit Bekas,tayar,
tempurung & dll
Nota
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
72
PKAK 4.2 Contoh tanda kod dokumen
PKAK
PKAK
PKAK 5. Menyimpan eksibit dan dokumen :
5.1 Eksibit dan dokumen hendaklah
disimpan dalam kabinet berkunci
5.2 Lain-lain eksibit hendaklah disimpan
di dalam stor berkunci
6. Daftar dalam buku log pergerakan eksibit
untuk mengesan pergerakan eksibit.
7. Buku log pergerakan disimpan dalam
stor berkunci.
8. Kuncikan stor eksibit dan kunci disimpan Buku log
olek PKAK. pergerakan
01 Nombor eksibit Bilangan eksibit
mestilah berturutan
walaupun dihantar
oleh pasukan yang
berasingan
03 Tahun Tahun semasa
PKKT/D01/03
PKKT Pejabat Kesihatan Nama Pejabat
Kota Tinggi Kesihatan
D Dokumen Dokumen berkaitan
01 Nombor Eksibit Bilangan eksibit
mestilah berturutan
walaupun dihantar
oleh pasukan yang
berasingan
03 Tahun Tahun semasa
Catatan: 1. Sekiranya PKAK bercuti, kunci hendaklah diserahkan kepada PPKP (Vektor).
2. Semua penyimpan eksibit hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Kesihata
3. Bagi daerah yang tidak mempunyai PKAK. Pegawai Kesihatan hendaklah
melantik seorang PKA sebagai penyimpan eksibit.
Nota
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
73
CARTAALIR PROSIDUR MENYIMPAN EKSIBIT
Pegawai menerima eksibit
bersama borang.
Tentukan kod daftar eksibit.
Kunci stor.
Tentukan eksibit dalam buku
daftar berkaitan.
Simpan eksibit dalam stor
berkunci dan rekod dalam buku
pergerakan eksibit.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
74
SENARAI
LAMPIRAN-LAMPIRAN
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
76
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
77
Nama Dokumen Lampiran
Surat perwakilan kuasa 1
Daftar kad perakuan kuasa 2
Surat akuan penerimaan kad perakuan kuasa 3
Senarai semak peralatan kajian Aedes 4
Label spesimen larva nyamuk 5
Borang perakuan mengambil bekas pembiakan (mudah alih) 6
Daftar catatan khas di lapangan (Dairi Lapangan) 7
Pelan lakar lokasi kedudukan premis 8
Pelan lakar lantai tempat pembiakan 9
Pelan kekunci tempat pembiakan 9a
Fail siasatan kes mahkamah (investigation file) 10
Surat permohonan sebutan awal ke mahkamah 11
Surat lantikan pemeriksaan larva yang dikeluarkan jabatan 12
Borang penyerahan spesimen larva untuk tujuan cerakinan 13
Daftar terima spesimen diguna oleh pemeriksa larva 14
Daftar rekod pemeriksaan larva 15
Lak resmi kerajaan untuk lak botol spesimen 16
Laporan pemeriksaan larva 17
Daftar-daftar menyimpan eksibit 18
Borang mengambil spesimen larva dari premis 19
Borang perintah di bawah Seksyen 8 20
Surat perintah tutup premis di bawah APSPP 75 (Latif) 21
Surat arahan kerja perlu dilakukan oleh pemilik premis (395) 22
Surat pembatalan perintah tutup premis (Latif) 23
Notis lanjutan tempoh penutupan (Latif) 24
SENARAI LAMPIRAN-LAMPIRAN
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
78
Kertas cadangan dari PPKP kepada KPPKP untuk 25
mengkompaun (Latif/Hj. Aziz)
Pekeliling Jab. Kes. Awam (JKA) 2001 26
Borang mengkompaun kesalahan (Jadual borang A - 27
mengkompaun kesalahan-kesalahan)
Daftar kompaun yang dikeluarkan 28
Dairi siasatan (ID) yang digunakan 29
Kertas pengaduan (Format mahkamah 143) 30
Kertas pertuduhan (Format mahkamah 114) 31
Kertas saman (Format mahkamah 111- pin. 1/85) 32
Borang kebenaran penyerahan saman (Sek.34 (2) KAJ 33
Fakta kes (Latif) 34
Izin pendakwaan untuk dapatkan keizinan TPRaya 35
Diari siasatan 36
Affidavit penyempurnaan saman secara serahan gantian 37
Affidavit penyampaian dengan ditampal di pintu 38
Notis perintah mahkamah untuk membentangkan 39
kesalahan berterusan (Hashim)
Notis arahan kerja yang dikehendaki oleh jabatan 40
(Sek. 11 & 12 Akta APSPP 1975)
Surat makluman kepada polis untuk pemeriksaan premis / 41
semburan kabus di luar waktu
Daftar pergerakan eksibit 42
Contoh kad perakuan kuasa 43
Contoh laporan polis dibuat 44
Surat kebenaran menyerah hasil pungutan kompaun Akta 45
Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)
kepada pihak berkuasa tempatan
Surat penjelasan mengenai pengendalian denda kompaun bagi merokok 46
di tempat-tempat larangan dan bagi pembiakan nyamuk Aedes
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
79
LAMPIRAN 1
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
80
LAMPIRAN 2
PENDAFTARAN KAD-KAD KUASA KEPADA PEGAWAI DIBERI KUASA
Bil. No. siri Nama pemilik No. k/p Tempat Tarikh terima T/tangan Catatan
kad kuasa pemilik bertugas kad kuasa
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
81
Adalah saya ______________________________________________________
no. kad pengenalan: ____________________________________ yang bertugas
sebagai _________________________________________________ di Pejabat
Kesihatan Daerah _________________ dalam Negeri _____________________
dengan ini mengaku menerima kad perakuan kuasa di bawah Akta Pemusnahan
Serangga Penyakit 1975 bernombor siri __________ .
Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk menyerahkan kad perakuan kuasa ini
kepada Pegawai Kesihatan Daerah _________________________ sekiranya
saya bertukar ke jabatan lain, berhenti atau bersara dari jabatan kerajaan.
Saya yang benar,
Tandatangan: ________________
Tarikh: ________________
Disaksikan oleh:
Nama: _____________________ Tandatangan: ________________
Jawatan: ____________________ Tarikh: _____________________
LAMPIRAN 3
SURAT AKUAN PENERIMAAN KAD PERAKUAN KUASA
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
82
LAMPIRAN 4
SENARAI SEMAK PERALATAN KAJIAN AEDES
1. Senarai Semak Sebelum Ke Lapangan :
Bil. Tajuk Ya Tiada Komen
1. Pakaian Seragam Lengkap
2. Kad Pengenalan Diri JKN
3. Kad Kuasa / Surat Perwakilan Kuasa
4. Dairi Siasatan
5. Kenderaan / Logistik
2. Senarai Semak Peralatan (Inspection Kits) :
Bil. Tajuk Ya Tiada Komen
1. Beg Sampel
2. Lampu Suluh / Bateri
3. White Enameled Tray
4. Pipet Besar dan Kecil
5. Botol Spesimen (Universal) /
Whirl Pack
6. Sudu / Senduk
7. Lak Rasmi KKM
8. Pita Pengukur (Measuring Tape)
9. Pen Mata Bulat/ Pensil
10. Pemadam
11. Pembaris
12. Papan Klip (clip board)
13. Stapler / Dawai kokot
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
83
3. Senarai Semak Borang-Borang :
Bil. Tajuk Ya Tiada Komen
1. Perakuan Pungutan Serangga
Pembawa Penyakit Dari Premis
2. Borang Pemeriksaan Premis Untuk
Pembiakan Larva Aedes
3. Perakuan Mengambil Bekas
Pembiakan Dari Premis
4. Lampiran Peta Lakar Lokasi dan Tapak
5. Surat Menjalankan Kajian Aedes /
Semburan Kabus kepada Polis
6. Buku Notis Perintah (Borang
Perub. 395)
7. Surat Notis Masuk Premis Di Luar
Waktu (selepas 10.00 malam)
14. Kertas Karbon
15. Alkohol / Pengawet
16. Cop Rasmi Pejabat
17. Kamera dan Filem
18. Abate 1% SG
19. Risalah / Poster / Flyer Pendidikan
Kesihatan
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
84
Akta Pemusnahan Serangga
No. Siri: 1234
Pembawa Penyakit 1975
No.Spesimen : ..........................................
Tarikh diambil : ..........................................
Masa diambil : .......................................... pg./ptg.
Jenis Spesimen : ..........................................
Tempat diambil : ............................................................
............................................................
Diambil oleh:
Jawatan : ..........................................
Alamat : ............................................................
............................................................
............................................................
Daripada siapa diambil:
Nama : ..........................................
Alamat : ............................................................
............................................................
LAMPIRAN 5
LABEL BOTOL SPESIMEN LARVA
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
85
LAMPIRAN 6
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
86
LAMPIRAN 7
FORMAT BUKU CATATAN HARIAN
Tarikh & Masa Bil. Tempat Butiran Catatan Tugas
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
87
LAMPIRAN 8
PELAN LOKASI PREMIS
x
Jalan Kuari 1
Jalan Besar Kuari
Jalan Kuari 2
Masjid
Klinik Kesihatan
U
Alamat Premis: ___________________________________________________
___________________________________________________
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
88
LAMPIRAN 9
PELAN LANTAI TEMPAT PEMBIAKAN LARVA SERANGGA
X
3
2
1
Alamat Premis: ___________________________________________________
___________________________________________________
Kekunci:
X - Pembiakan larva di dalam kolah bilik air
1 - Bilik Tidur Pertama
2 - Bilik Tidur Kedua
3 - Bilik Tidur Ketiga
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
89
LAMPIRAN 10
LAMPIRAN FAIL SIASATAN MAHKAMAH
(m/s 1)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
90
7. Keterangan ringkas:
2
(m/s 2)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
91
(m/s 3)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
92
(m/s 4)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
93
LAMPIRAN 11
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
94
LAMPIRAN 12
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
95
LAMPIRAN 13
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
96
LAMPIRAN 14
DAFTAR PENERIMAAN SPESIMEN LARVA UNTUK DIPERIKSA
Bil. No. Kod Barang Kes Tanda Diserah Tarikh Masa T/Tangan Diterima T/Tangan Catatan
Eksibit Pejabat Oleh Serahan Serahan Penyerah Oleh Penerima
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
97
LAMPIRAN 15
DAFTAR PERIKSA SPESIMEN LARVA
Nama pemilik No. kad Larva Tarikh Tarikh Jenis Tarikh T/Tangan
Bil. dan Alamat pengenalan Diserah Serahan Larva Spesis diserahkan Penerima Catatan
premis pemilik Oleh Diperiksa Larva keputusan
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
98
LAMPIRAN 16
LAK RESMI KERAJAAN UNTUK LAK BOTOL SPESIMEN
DI LAPANGAN
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
99
LAMPIRAN 17
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
100
DAFTAR PENYIMPAN EKSIBIT
Bil. No. Kod Barang Kes Tanda Diserah Tarikh Masa T/Tangan Diterima T/Tangan Catatan
Eksibit Pejabat Oleh Serahan Serahan Penyerah Oleh Penerima
LAMPIRAN 18
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
101
LAMPIRAN 19
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
102
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
103
LAMPIRAN 20
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
104
ADALAH DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA PADA
MENJALANKAN KUASA-KUASA DI BAWAH SEKSYEN 8,
SUBSEKSYEN 3 (AA) AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA
PEMBAWA PENYAKIT (PINDAAN 2000) PREMIS INI
(.......................................................................................................................
........................................................................................................................
..................................................................)
DITUTUP MULAI DARI ..................................... UNTUK TEMPOH
................... ( ) HARI, SUPAYA KERJA-KERJA PEMBERSIHAN
DIJALANKAN SEHINGGA PREMIS INI TIDAK LAGI BOLEH
MEMBIAKKAN ATAU MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA
SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT.
DENGAN PERINTAH.
t.t.
(
Nama )
TIMBALAN PENGARAH
KAWALAN PENYAKIT (PBV)
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
BERTARIKH ........................
LAMPIRAN 21
PERINTAH TUTUP PREMIS DIBAWAH
SEKSYEN 8, SUB SEKSYEN 3 (AA)
AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975
(PINDAAN) 2000
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
105
Pada menjalankan kuasa dibawah seksyen 8(3)(aa) Akta Pemusnahan Serangga
Pembawa Penyakit (Pindaan) 2000, saya sebagai pegawai di beri kuasa
memerintahkan penutupan premis:
Di Bandar baru Bukit Tinggi (Kawasan 4A1, 4A2/4B, Hin Hua Primary
School, National Type Secondary School, Apartment, Local Shops,
Apartment Tropikal 1, Apartment, Complex IV, Complex V, Petrol Station,
College, Future Development, 1A,1B, 1C, 1D2, 1D1, 1E2, 1E, 3A, 3B1, 3B2,
3B3, 3B 4-2, 3B4 Complex V1, Petrol Station, Complex 1, Complex 111)
selama tujuh (7) hari supaya mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan
atau memusnahkan tempat-tempat pembiakkan serangga pembawa penyakit
bermula
April 2001 jam (pagi/ petang) sehingga
April 2001
t.t.
(DR. A’ASIAH BTE SENIN)
Pegawai Kesihatan Daerah
Pejabat Kesihatan Daerah Klang
LAMPIRAN 21A
NOTIS PENUTUPAN PREMIS
JANGAN TANGGALKAN NOTIS INI
AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT
(PINDAAN) 2000 NOTIS PERINTAH TUTUP
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
106
1. Semua tayar lori dan bekas yang tidak digunakan di tapak binaan perlu di
musnahkan atau di tanam.
2. Semua bekas tong cat dan tong drum plasatik yang mengandungi air tapak
binaan perlu dimusnahkan atau ditanam
3. Semua tangki air atau takungan air yang terdedah di kawasan kongsi pekerja
perlu tutup rapat atau menggunakan abate SG 1% (sukatan 1 sudu teh untuk
20 gelen air) setiap minggu.
4. Semua lubang konkrit/man-hole yang mengandungi air perlu sembur
dengan abate 500 E setiap minggu.
5. Semua lantai yang menakung air di bangunan siap atau separuh siap perlu
disembur dengan abate 500 E setiap minggu
6. Semua tangki air, mangkuk tandas dalam premis yang terdedah dan
mengandungi air perlu dibubuh abate SG 1% setiap minggu.
7. Semua longkang konkrit yang menakung air perlu disembur dengan abate
500E setiap minggu.
8. Melantik syarikat pest control untuk membuat kawalan serangga di tapak
pembinaan dengan serta-merta.
9. Melaporkan tindakan kawalan yang dijalankan di kawasan Bandar Sungai
Tinggi setiap hari kepada Pejabat kesihatan Daerah Klang.
LAMPIRAN 22
Kerja-kerja Penghapusan dan Pemusnahan Tempat-tempat
Pembiakkan Serangga Pembawa Penyakit Di Bandar Baru bukit
Tinggi Klang, Selangor
Bukti Penyampaian
Diterima Oleh : ..................................
Tandatangan : ....................................
Nama Penuh : ....................................
No. K.P/ Pasport : ..............................
Tarikh : ..............................................
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
107
LAMPIRAN 23
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
108
Notis Lanjut tempoh Penutupan
LAMPIRAN 24
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
109
Kertas Cadangan Dari PPKP Kepada KPPKP
Untuk Mengkompaun
LAMPIRAN 25
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
110
LAMPIRAN 26
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
111
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
112
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
113
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
114
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
115
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
116
LAMPIRAN 27
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
117
LAMPIRAN 28
DAFTAR KOMPAUN YANG DIKELUARKAN DI BAWAH
(AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975)
Daerah:.................................
Bulan:...................................
No. Nama Orang No. k/p Jumlah di Sek. Tarikh Tarikh tamat
Bil. Kompaun yang di orang di Alamat kompaun kesalahan kompaun tempoh Catatan
kompaun Kompaun dikeluarkan kompaun
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
118
LAMPIRAN 29
DIARI PENYIASATAN
Nama : Norazhar Bin Jamaluddin
No. K/P : 710125-015465
Jawatan : Pembantu Kesihatan Awam
Pejabat : Pejabat Kesihatan Daerah Klang, Jalan Kota, 41000 Klang.
Tarikh No. Butir Butir-butir Siasatan
& Masa Siasatan
05/04/01 1 Saya membuat persiapan dipejabat untuk pergi ke lapangan
8.30 a.m bagi membuat kajian aedes. Saya memeriksa alat-alat untuk
memastikan bahawa semua alat adalah lengkap dan dalam
keadaan bersih dan baik. Saya keluar bersama PKA En. Bakri
Sahrif.
9.00 pagi 2 Saya bersama PKA En. Bakri Sahrif sampai ke rumah
No.3, Jalan 21, Pandamaran Jaya, Pelabuhan Klang,
Selangor.
9.05 pagi 3 Saya menemui seorang perempuan dewasa berbangsa India
bernama Pn. Sena Papa a/p Ankku yang mengaku sebagai
tuan punya rumah tersebut. Saya memperkenalkan diri saya
sebagai pegawai diberi kuasa bawah sek. 5 (1), Akta
Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dengan
menunjukkan kad kuasa dan diikuti oleh PKA En. Bakri
Sahrif kepada tuan punya rumah tersebut.
9.10 pagi 4 Saya memberitahu tujuan kedatangan saya ke premis beliau
iaitu untuk membuat pemeriksaan larva nyamuk aedes.
9.15 pagi 5 Setelah mendapatkan kebenaran dari tuan untuk membuat
pemeriksaan diluar dan dalam premis tersebut bersama PKA
En. Bakri Sahrif diiringi oleh tuan punya rumah.
9.45 pagi 6 Saya tidak menemui sebarang tempat pembiakan larva nyamuk
Aedes di luar rumah
10.10 pagi 7 Saya dan PKA En. Bakri telah memeriksa dibahagian dalam
rumah tersebut dan mendapati pembiakan larva nyamuk
Aedes di dalam sebuah kolah mandi yang berisi air berwarna
putih dalam bilik mandi rumah tersebut.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
119
8 Saya kemudiannya menunjukkan tempat pembiakan larva
nyamuk itu kepada tuan punya rumah dan mengarahkan
pembantu PKA En. Bakri memungut larva nyamuk Aedes
tersebut.
9 Saya telah menunjukkan botol yang mengandungi larva
nyamuk tersebut kepada tuan punya rumah tersebut.
10 Saya telah meminta Kad Pengenalan dari tuan punya rumah
untuk mencatatkan butir-butir peribadi beliau dalam borang
Laporan APSPP 1975.
11 Saya kemudian mencatatkan butir-butir tuan rumah bersama
dan juga butir-butir tempat pembiakan larva nyamuk dalam
surat perakuan pungutan dan meminta tuan rumah tersebut
untuk menanda tangani surat tersebut.
12 Saya menyerahkan sesalinan surat tersebut kepada tuan
punya rumah.
13 Sya kemudian juga mencatatkan butir-butir tuan punya pada
keping label dan menyerahkan kepada PKA En. Bakri untuk
dilekatkan di botol yang mengandungi larva nyamuk Aedes
No: PU 19/10.
14 Saya mengarahkan PKA En. Bakri menyimpan botol tersebut
dalam begnya.
15 Saya kemudiannya telah membuat peta lakar untuk
menunjukkan rumah dan tempat pembiakkan larva nyamuk
yang ditemui.
16 Kemudian saya telah mengambil gambar tempat pembiakkan
iaitu kolah mandi
10.20 pagi 17 Saya dan pembantu saya meninggalkan rumah tersebut.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
120
LAMPIRAN 30
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
121
LAMPIRAN 31
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
122
LAMPIRAN 32
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
123
LAMPIRAN 33
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
124
LAMPIRAN 34
KETERANGAN FAKTA
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
125
LAMPIRAN 35
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
126
LAMPIRAN 36
DIARI SIASATAN
Nama : Saiful Bhari Bin Yahya
No. K/P : 780628-04-5861
Jawatan : Pembantu Kesihatan Awam
Pejabat : Pejabat Kesihatan Daerah Klang, Jalan Kota, 41000 Klang.
Tarikh No. Butir Butir-butir Siasatan
& Masa Siasatan
05/04/01 1 Saya membantu membuat persiapan di pejabat untuk pergi
8.30 a.m. ke lapangan bagi membuat kajian aedes. Saya keluar
bersama PKA En. Kamaruddin Bin Sharif
9.00 pagi 2 Saya bersama PKA En. Kamaruddin sampai ke rumah No.
T1/18, Blok E, Taman Kem, 42000 Klang, Selangor.
9.05 pagi 3 Saya bersama PKA En. Kamaruddin menemui seorang lelaki
dewasa berbangsa India bernama En. Anbumoney a/l
Palaniandy yang mengaku sebagai tuan punya rumah
tersebut. Saya memperkenalkan diri saya sebagai pegawai
diberi kuasa bawah sek 5(1), Akta Pemusnahan Serangga
Pembawa Penyakit 1975 dengan menunjukkan kad kuasa.
9.10 pagi 4 Saya melihat PKA En. Kamaruddin memberitahu tujuan
kedatangan ke premis beliau iaitu untuk membuat
pemeriksaan larva nyamuk aedes.
9.15 pagi 5 Setelah mendapatkan kebenaran dari En Anbumoney saya
membuat pemeriksaan luar dan dalam rumah tersebut bersama
PKA En. Kamaruddin diiringi oleh tuan punya rumah.
9.45 pagi 6 Saya tidak menemui sebarang tempat pembiakkan larva
nyamuk aedes di luar rumah.
10.10 pagi 7 Saya dan PKA En. Kamaruddin telah memeriksa di bahagian
dalam rumah tersebut dan menemui pembiakkan larva
nyamuk aedes di dalam tong drum plastik berwarna biru
yang berisi air di bahagian dapur dalam rumah.
8 Saya melihat PKA En. Kamaruddin menunjukkan temapat
pembiakkan larva nyamuk itu kepada En. Anbumoney dan
mengarahkan saya untuk memungut larva nyamuk tersebut.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
127
9 Saya telah menunjukkan botol kosong No. 307 dan pepet
kosong yang bersih kepada tuan punya rumah sebelum
memungut larva nyamuk tersebut
10 Saya telah memungut lima (5) ekor larva nyamuk dari tong
drum plastik tersebut
11 Saya telah menyerahkan botol yang mengandungi larva
nyamuk kepada PKA En. Kamaruddin dan kemudian saya
melihat PKA Kamaruddin menunjukkan kepada tuan punya
rumah tersebut.
12 PKA En. Kamaruddin telah menyerahkan botol kepada saya
untuk dilabelkan.
13 Saya melihat PKA En. Kamaruddin meminta Kad
Pengenalan dari En Anbomoney untuk mencatatkan butirbutir
peribadi beliau dalam borang Laporan APSPP 1975.
14 Saya melihat PKA En. Kamaruddin mencatatkan butir-butir
berkenaan dalam borang perakuan pungutan larva nyamuk
dan meminta tuan rumah menadatangani borang tersebut.
15 Saya melihat PKA En. Kamaruddin menyerahkan satu
salinan borang kepada tuan rumah.
16 Saya juga melihat PKA En. Kamaruddin mencatatkan butirbutir
berkenaan tuan punya rumah dan tempat pembiakkan
pada label dan menyerahkan kepada saya untuk dilekatkan
dibotol tersebut. No. label botol adalah KSH 31.
17 PKA En. Kamaruddin mengarahkan saya menyimpan botol
tersebut dalam beg.
18 Saya melihat PKA En. Kamaruddin membuat peta lakar untuk
menunjukkan rumah dan tempat pembiakkan larva nyamuk.
19 Saya melihat PKA En. Kamaruddin mengambil gambar
tempat pembiakkan larva nyamuk iaitu tong drum plastik.
10.20 pagi 20 Saya dan PKA En. Kamaruddin meninggalkan rumah tersebut
12.30 tgh 21 Saya balik ke pejabat dan mencatatkan buku rekod pungutan
larva dan kemudian menyerahkan botol tersebut bersama
borang kajian Aedes kepada IPM En. Taib Bin Din untuk
pemeriksa spesisnya.
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
128
LAMPIRAN 37
Contoh
MALAYSIA
PERMOHONAN UNTUK PENYAMPAIAN GANTIAN
DALAM MAHKAMAH MAGISTRATE SEREMBAN
SC 87-81-1999
Antara
Pejabat Kesihatan Seremban Yang Menuntut
Dengan
Abdullah Bin Ahmad K/P:4374659 Yang Kena Tuntut
Bahawa saya Abdul Malik Bin HitamNo. K/P:5678932 Penghantar saman Pejabat
Kesihatan Seremban dengan ini sesungguhnya berikrar dan menyatakan seperti di
bawah:-
1. Bahawa setelah diarahkan supaya menyampaikan kepada defendan yang dinamakan
di atas suatu salinan saman dalam tindakan ini yang ternyata kepada saya
telah kerap kali dikeluarkan dari dan di bawah meteri Mahkamah oleh plaintif
yang dinamakan di atas terhadap defendan yang dinamakan di atas dan bertarikh
.......... haribulan .......... 2000, saya telah pada .......... haribulan .......... 2000 cuba
bagi maksud menyampaikan suatu salinan saman No. SC 87-81-1999 tersebut di
premis No. 133 Taman Ampangan Daerah Seremban di Negeri Sembilan.
2. Saya telah melakukan segala usaha yang menasabah dan mengunakan segala cara
yang wajar dalam kuasa saya untuk menyampaikan saman tersebut kepada
defendan pada ....................... dan ....................... tetapi saya tidak dapat juga
berbuat demikian.
3. Oleh itu saya dengan ini memohon kepada Mahkamah untuk menyampaikan
suatu salinan saman tersebut dengan cara ............................... kepada defendan.
...................................................
Tandatangan Penghantar Saman
Diikrar pada .......... hb .............. 2000
Di Mahkamah Magistrate Seremban
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
129
LAMPIRAN 38
Contoh
MALAYSIA
AFIDAVIT PENYAMPAIAN
DALAM MAHKAMAH MAGISTRATE SEREMBAN
SC 87-81-1999
Antara
Pejabat Kesihatan Seremban Yang Menuntut
Dengan
Abdullah Bin Ahmad K/P:4374659 Yang Kena Tuntut
Bahawa saya Abdul Malik Bin Hitam No. K/P:5678932 Penghantar saman Pejabat
Kesihatan Seremban dengan ini sesungguhnya berikrar dan menyatakan seperti di
bawah:-
1. Bahawa saya telah pada 2.1.2000 lebih kurang pukul 10.00 pagi di No: 133
Taman Ampangan Daerah Seremban di Negeri Sembilan telah menyampaikan
kepada defendan yang dinamakan di atas suatu salinan saman No. SC 87-81-1999
bertarikh 10.12.1999 dengan cara penyampaian gantian dengan menampalkan
suatu salinan saman pada pintu besar masuk ke premis tersebut.
2. Proses penyampaian gantian tersebut disaksikan oleh PKA Ali Bin Abu dari
Pejabat Kesihatan Daerah Seremban.
...................................................
Tandatangan Penghantar Saman
Diikrar pada .......... hb .............. 2000
Di Mahkamah Magistrate Seremban
Di hadapan saya
(Nama Magistrate & Cop Mahkamah)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
130
LAMPIRAN 39
Notis Perintah Mahkamah Untuk Membentangkan Kesalahan
Berterusan (PPKP. Hashim – Jabatan Kesihatan Negeri Selangor)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
131
LAMPIRAN 40
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
132
LAMPIRAN 41
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
133
LAMPIRAN 42
BUKU DAFTAR PERGERAKAN EKSIBIT
(AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975)
Bil. No. No. Jenis Serah kpd Ketua Tarikh T/T Ketua Serah kpd. Tarikh T/T Tarikh T/T Pegawai Catatan
Rujukan Saman Barang Peg. Penyiasat Serahan Pegawai Peg. Pendakwa Serahan Pegawai dikembalikan Penyimpan
Kes (Nama/KP/Jawatan) Penyiasat (Nama/KP/Jawatan) Pendakwa Barang kes
(Nama/KP/Jawatan)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
134
LAMPIRAN 43
Contoh Kad Kuasa
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
135
LAMPIRAN 44
(Salinan Laporan Polis)
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
136
Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit
Bahagian Kawalan Penyakit
Kementerian Kesihatan Malaysia
(u.p: Dr. Marzukhi bin Md Isa)
Tuan,
KEBENARAN MENYERAH HASIL PUNGUTAN KOMPAUN AKTA
PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975 (AKTA 154) KEPADA
PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Dengan hormatnya saya merujuk surat tuan bil. (1) dlm. CPBV/204/107/1 jld. 1 bertarikh
5 Ogos 2003 mengenai perkara di atas.
2. Persoalan yang dibangkitkan ialah sama ada hasil kutipan kompaun yang dikutip
oleh Pihak Berkuasa Tempatan (‘PBT’) dan apa - apa bayaran denda mahkamah yang
dibawa oleh PBT itu boleh diserahkan kepada PBT dan tidak dimasukkan ke dalam
Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.
3. Sukacita dimaklumkan bahawa
Pembawa Penyakit 1975 (“Akta 154”)
mengkompaun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang di bawah
Akta 154. Menurut seksyen
seorang pemeriksa Kerajaan ataupun pemeriksa PBT. Pejabat ini berpendapat walaupun
kutipan kompaun dibuat oleh seorang pemeriksa PBT, hasil kutipan kompaun ini perlu
disalurkan kepada pihak persekutuan melalui Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan
kerana pemeriksa PBT tersebut adalah dilantik untuk menjalankan kuasanya di bawah
subseksyen 25(1) Akta Pemusnahan Seranggamemberi kuasa kepada seorang pemeriksa untuk2 Akta 154, seorang pemeriksa itu boleh terdiri daripada
LAMPIRAN 45
PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
TINGKAT 3, BLOK E
JALAN CENDERASARI
50590 KUALA LUMPUR.
No. Fax
No. Tel : 26985077
(6) dlm. KKM.PUU (ADV)/DDBI
29 Oktober 2003
: 26924864
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
137
Akta 154 yang merupakan satu undang-undang Persekutuan. Oleh yang demikian, hasil
kutupan kompaun berdasarkan Akta 154 adalah hasil yang di terima oleh Persekutuan
selaras dengan peruntukan
memperuntukan seperti berikut :-
Fasal (1) Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan yang
“segala hasil dan wang tidak kira bagaimana jua pun diperdapatkan atau diterima
oleh Persekutuan .......hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi satu kumpulan wang,
yang dikenali sebagai Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan”
4. Berkenaan dengan hasil bayaran denda mahkamah yang dibawa oleh pemeriksa
PBT, Pejabat ini berpendapat bahawa ia juga merupakan hasil pihak Persekutuan.
Menurut
semua pendakwaan yang dibuat berdasarkan Akta 154.
Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan
Persekutuan menpunyai kuasa perundangan terhadap undang-undang dan tatacara sivil
dan jenayah yang mana termasuklah berkenaan keangotaan, susunan dan bidangkuasa
semua mahkamah selain mahkamah syariah. Pejabat ini berpandangan bahawa
Mahkamah Majistret adalah termasuk di bawah bidangkuasa pihak Persekutuan. Oleh itu,
semua bayaran denda kepada mahkamah hendaklah juga menjadi hasil Persekutuan
selaras dengan
kepada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.
5. Pejabat ini berpendapat bahawa walaupun hasil kompaun dan bayaran denda kepada
mahkamah diperolehi melalui pemeriksa PBT, namun kaedah kutipan tidak menjadi isu
utama; asalkan hasil tersebut diperolehi daripada satu undang-undang Persekutuan maka
ianya adalah hasil yang sememangnya perlu dibayar kepada Persekutuan melalui
Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan. Oleh itu hasil kompaun dan bayaran denda
kepada mahkamah itu tidaklah boleh diserahkan kepada PBT.
Sekian, terima kasih.
seksyen 23A Akta 154, mahkamah Majistret menpunyai bidan kuasa terhadapSeksyen 4(a) dan (b) Senarai 1juga menyebut bahawa pihakFasal (1) Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan dan perlu disalurkan
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,
(HASLINA MANSOR)
Penasihat Undang-Undang
Kementerian Kesihatan Malaysia
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
138
Pengarah Kesihatan Negeri ....................
(u.p. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pengurusan)
Pengarah Institusi
(u.p. Timbalan Pengarah (Pengurusan)
Tuan/Puan,
Penjelasan Mengenai Pengendalian Denda Kompaun Bagi Merokok Di Tempat-
Tempat Larangan Dan Bagi Pembiakan Nyamuk Aedes
Adalah saya dengan hormatnya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.
Dimaklumkan bahawa semasa mengendalikan Kursus Pembantu Tadbir (Hasil) di
Kuantan baru-baru ini telah dibangkitkan masalah ketidakseragaman di dalam
pengendalian denda kompaun bagi merokok di tempat-tempat larangan dan bagi
pembiakan nyamuk aedes. Bahagian Kewangan telahpun menghubungi pihak Bahagian
Kawalan Penyakit dan pihak Penasihat Undang-Undang Kementerian untuk mendapat
penjelasan lanjut mengenai perkara ini. Berdasarkan penjelasan yang telah diterima
pengendalian denda kompaun bagi merokok dan bagi pembiakan nyamuk aedes
hendaklah diuruskan seperti berikut :
LAMPIRAN 46
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA,
CAWANGAN HASIL, BAHAGIAN KEWANGAN,
TINGKAT 10, BANGUNAN PERKIM,
JALAN IPOH,
50590 KUALA LUMPUR.
TEL : 03 442 1211
FAKS : 03 444 1225
Ruj. Kami : (3) dlm. KKM-203/25 Jld:4
Tarikh : 19 Januari 2000
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
139
a)
Pengendalian Denda Kompaun Bagi Merokok di Tempat-Tempat Larangan
i) Kadar kompaun yang boleh dikenakan ke atas kesalahan-kesalahan yang boleh
dikompaun adalah seperti yang telah ditetapkan dalam Pekeliling Kesihatan Awam,
Bilangan 1 Tahun 1997 (sila lihat lampiran)
ii) Kompaun yang telah ditetapkan tidak boleh dikurangkan. Pegawai Kesihatan Daerah
atau Pegawai Perubatan tidak ada kuasa untuk mengurangkan denda tersebut. Keskes
yang tidak menjelaskan kompaun dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh
dikeluarkan, tidak kira apa juga alasannya akan didakwa di mahkamah.
b)
Pengendalian Denda Kompaun Bagi Pembiakan Nyamuk Aedes
i) Dibawah seksyen 25 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, kuasa
telah diberikan kepada Ketua Pengarah, Pegawai Kesihatan atau mana-mana
pegawai awam yang diberi kuasa bertulis bagi pihak Menteri mengkompaun manamana
kesalahan di bawah Akta atau Peraturan dibawahnya yang telah ditetapkan
oleh peraturan sebagai kesalahan boleh dikompaun. Jumlah kompaun yang boleh
dikenakan adalah terletak kepada budibicara pegawai yang diberikan kuasa di bawah
seksyen 25 Akta tersebut tidak melebihi RM 100.
ii) Sekiranya ada rayuan, jumlah kompaun boleh dikurangkan atau dinaikkan oleh
pegawai yang disebutkan di atas sahaja.
Sekian untuk perhatian dan tindakan lanjut tuan. Terima kasih.
Saya yang menurut perintah,
(ABDULLAH BIN ISMAIL)
Setiausaha Bahagian (Kewangan)
b.p. Ketua Setiausaha
Kementerian Kesihatan Malaysia
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
140
PENGHARGAAN
Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diatas sumbangan
yang telah diberikan bagi mengeluarkan Garis Panduan (APSPP 1975)
khasnya kepada nama-nama seperti berikut:-
1. Dr. Hj. Ramlee b. Hj. Rahmat
PBV, KKM (2001)
Timbalan Pengarah Kawalan Penyakit,
2. Dr. Hj. Marzukhi b.Md. Isa
PBV, KKM
Timbalan Pengarah Kawalan Penyakit,
3. Dr. Abd. Rahman b. Daud
Ketua Penolong Pengarah, CPBV, KKM
4. Hj. Zulkifli b. A. Rahman
Persekitaran, KKM
Ketua Penolong Pegawai Kesihatan
5. Hj. Mohd. Hanafi b. Muda
Persekitaran, CPBV, KKM
Ketua Penolong Pegawai Kesihatan
6. Hj. Abd. Aziz b. Abd. Majid
Persekitaran, CPBV, KKM
Ketua Penolong Pegawai Kesihatan
7. Hj. Wagimon b. Amat.
Persekitaran, CPBV, KKM
Ketua Penolong Pegawai Kesihatan
8. En. Riyadzi b. Ahmad Shah
Persekitaran, CPBV, KKM
Ketua Penolong Pegawai Kesihatan
9. En. Mustapa b. Abd. Rahman
Persekitaran, CPBV, KKM
Ketua Penolong Pegawai Kesihatan
10. Hj. Mohd. Yunos b. Awang
Persekitaran PK, Muar, Johor
Ketua Penolong Pegawai Kesihatan
11. Hj. Ayob b. Banioh
Persekitaran, JKN, Kelantan
Ketua Penolong Pegawai Kesihatan
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
141
12. Hj. Latip b. Said
Persekitaran, PKD, Kuala Langat
Ketua Penolong Pegawai Kesihatan
13. En. Idris b. Mohamad
PKD, Barat Daya, P.P
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
14. En. Tan Peng Kiong
Jabatan Kesihatan, Kedah
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
15. Hj. Abd. Rahim b. Adam
Pejabat Kesihatan, Jempul, N.Sembilan
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
16. Hj. Ibrahim b. Selan
Pejabat Kesihatan, Alor Gajah, Melaka
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
17. En. Zulkifli b. Ahmad Shah
Pejabat Kesihatan, Kuala Kubu, Selangor
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
18. En. Noraini b. Saayon
Pejabat Kesihatan, Kota Tinggi, Johor
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
19. En. Mat Lazim b. Ibrahim
Pejabat Kesihatan, Kuala Terengganu
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
20. En. Hashim b. Abd. Aziz
Pejabat Kesihatan, Klang, Selangor
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
21. En. Lim Chin Chye
Pejabat Kesihatan, Melaka
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
22. Tg. Yusof b. Tg. Ahmad
Pejabat CPBV, Perlis
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
23. En. Wong Kee Poh
Pejabat CPBV, P. Pinang
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
GARIS PANDUAN Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
142
24. En. Razali b. Zi
Pejabat Kesihatan, K. Kangsar, Perak
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
25. En. Zamri b. Md. Zin
Pejabat Kesihatan, Kinta, Perak
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
26. En. Tan Chong Seng
Pejabat Kesihatan, Selangor
27. En. Ismail b. Ibrahim
Pejabat Kesihatan, Dungun, Terengganu
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
28. En. Mohd. Rozi b. Husin
Pejabat Kesihatan, Tumpat, Kelantan
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
29. En. Nazrul Azan b. Ibrahim
Pejabat CPBV, Melaka
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
30. En. Mohd. Salihin b. Jelani
Pejabat Kesihatan, Sepang, Selangor
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,

No comments: